ISOVER: Definice pojmů používaných v oblasti izolačních materiálů.

A

Akustická izolace
Jako zvuková (akustická) izolace označujeme materiál či látku, která špatně přenáší zvukové vlnění, nebo je pohlcuje. Výbornou zvukovou izolací je např. minerální vlna (kamenná i skelná).
Akustika

Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.

Z pohledu stavebních konstrukcí je důležitá odolnost konstrukce vůči zvukům šířících se ze vzduchu- lidská řeč, televize, apod. (vzduchová neprůzvučnost). Druhým důležitým parametrem je kročejová neprůzvučnost, která určuje odolnost konstrukce odolávat zvukům vznikajících mechanickými rázy- chůze, klepání, pád předmětů apod.

Anhydrit
Anhydrit je síran vápenatý (CaSO4). Ve stavebnictví používaný stále častěji do podlah místo betonové mazaniny. Na rozdíl od betonové mazaniny neobsahuje výztuž a je samonivelační. Dá se používat i v tenčích vrstvách než beton vyztužený kari sítěmi.
Architekt
Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také často dohlíží na jeho projektování a realizaci . Jeho práce většinou předchází práci projektanta, který řeší budovu více technicky než umělecky.

B

Betonová mazanina
Betonová mazanina je podlahovina vytvořená z vrstvy betonové směsi o tl. 50 až 100 mm (pro obytné a občanské budovy) a 100 až 350 mm (pro průmyslové budovy - podle požadavku provozního zatížení). Betonová mazanina může být jednovrstvá nebo dvouvrstvá, opatřená potěrem, který zvyšuje kvalitu podlahy. Podlahy z betonové mazaniny se nejčastěji dilatují ve vzdálenosti po 3,0 m.
Blower door test
Test vzduchotěsnosti obálky budovy. Každá budova by měla být odolná vůči nekontrolovanému proudění vzduchu. Test vzduchotěsnosti je nezbytný při certifikaci energeticky úsporných budov. Pro pasivní domy musí být do hodnoty n50 do 0,6h-1.

C

Celková potřeba energie
V souvislosti s výslednou potřebu energie na vytápění a ohřev TUV zahrnuje celková spotřeba energie i ztráty vlivem dopravy energie, účinnost její přeměny, skladování atd.

D

Diabas

Diabas je bazická výlevná prvohorní vyvřelina. Vedle čediče je to hlavní surovina při výrobě kamenné minerální vlny.

Drenážní desky
Drenážní desky jsou speciální typ polystyrenových desek napěňovaných do forem. Desky jsou určeny pro aplikaci v oblasti stěn suterénu staveb, popř. přechodu na soklovou část.
DWG
DWG je nativním formátem souborů (výkresů) programu AutoCAD, název odvozen zřejmě z DraWinG. Umožňuje ukládat 2D i 3D data.

E

Ekvivalentní difuzní tloušťka
Hodnota sd je součinem tloušťky materiálu a jeho difúzním odporem. Čím je tato hodnota vyšší tím je složitější aby vodní pára tímto materiálem procházela. Ne vždy ale vyšší číslo značí kvalitnější parotěsnou vrstvu, výjimkami jsou například parobrzdy VARIO KM a VARIO KM Duplex UV, které mají hodnotu sd proměnnou v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu, což dovoluje tuto hodnotu měnit až 25x. Díky této vlastnosti tyto ,,chytré parobrzdy" regulují vlhkost v konstrukci a zabraňují jejímu případnému poškození dřevěných částí konstrukcí (minimalizují riziko vzniku plísní, dřevokazných hub atd.)
Energetická náročnost budovy
Energetická náročnost budovy je u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované, u projektů nových staveb či rekonstrukcí je to vypočtené množství energie pro splnění požadavků na standardizované užívání budovy.
EPD - Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration - dokument představující vliv výrobku na životní prostředí na základě LCA.
Extrudovaný polystyren (XPS)
Extrudovaný polystyren vzniká extruzí (vytlačováním) taveniny krystalového polystyrenu za současného sycení vypěňovadlem, které po uvolnění tlaku umožní na konci vytlačovacího zařízení napěnění materiálu. Je to deskový materiál s minimální nasákavostí a velkou pevností. Používá se zejména pro tepelné izolace v přímém styku s vlhkostí (spodní stavba, inverzní ploché střechy), nebo izolace s vysokým zatížením (průmyslové podlahy, parkoviště, střešní terasy apod.).

F

Foukaná izolace
Foukaná izlace je to druh minerální či jiné izolace obsahující sypké malé částice, které se aplikují do jednotlivých konstrukcí pomocí foukání. Nedosahují tak dobrých parametrů jako deskové materiály, jsou ale výhodné tam, kde nelze aplikovat klasický formát izolace (štěrbiny, stropy, atd.)

H

Hmoždinka
Nejčastější typ mechanického upevňovacího prostředku používaného se v ETICS. Sestává se z plastového pouzdra s talířkem a rozpěrného prvku, který může být kovový, nebo na bázi polymerů.
Hydroakumulační vrstva zelených střech
Hydroakumulační vrstva je vrstva zachycující část srážkové vody - ta může být potřebná pro růst rostlin v souvrství vegetačních (zelených) střech.

I

ISOCAL
IsoCal je výpočetní program společnosti Isover, který slouží k výpočtu návrhu tloušťky technických izolací.

K

Kamenná vlna
Kamenná vlna je druh minerální izolace, která se vyrábí ze směsi kameniva (čedič, diabas,...). Používá se ve stavebnictví jako tepelná, zvuková a protipožární izolace. Oproti skelné vlně je tužší, takže lze používat kromě šikmých střech a příček také jako fasádní deska, či do protipožárních konstrukcí.
Kontaktní zateplení (ETICS)
External Thermal Insulation Composite System - vnější tepelně izolační kompozitní systém je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.
Krokve
Krokve jsou skupina šikmých prvků krovu (trámů), nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina.
Kročejová neprůzvučnost
Tato hodnota charakterizuje míru přenášeného hluku konstrukcí. Tento druh zvuku vzniká otřesy, často způsobenými chůzí, díky napojení jednotlivých konstrukcí pak dochází k přenosu zvuku déle. Nižší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický komfort (méně hluku se konstrukcí přenáší déle).

L

LCA
Life Cycle Assessement (Life Cycle Analysis) - metoda posuzování environmentálních aspektů výrobku/služby ve všech stádiích jeho života.
Lehká plovoucí podlaha
Je to speciální akustická konstrukce podlahy, kde je použita akustická podložka (kročejová izolace z tvrzené minerální vaty nebo elastifikovaného polystyrenu) a roznášecí deska. Roznášecí deska může být na bázi betonu či anhydritu v případě těžké plovoucí podlahy. V systému lehké plovoucí podlahy se používají zpravidla desky OSB.

M

Měrná roční potřeba tepla na vytápění
Je nejčastější ukazatel používaný pro zhodnocení tepelné kvality obálky budovy. Hodnota znázorňuje spotřebu energie v kWh přepočtenou na m2 podlahové plochy budovy za jeden rok. Tento údaj lze lehce přepočítat na cenu Kč/m2podlahové plochy po dosazení ceny jedné kWh.

N

Nadkrokevní izolace

Nadkrokevní izolace je izolace určená k zateplení šikmé střechy nad úrovní krokví. V systému Isover se používá konstrukčních částí z trámců Isover TRAM z polystyrenu či minerální izolace v kombinaci s měkkou vysoce účinnou minerální vlnou. Nosnou část konstrukce pak tvoří ocelové dvouzávitové vruty TWIN UD. Výhoda takovéto konstrukce je v eliminaci tepelných mostů, které se v konstrukcích vyskytují v podobě krokví.

 

Nativní formát souborů
Přirozený formát souborů pro danou aplikaci (Word = doc, Excel=xls, AutoCad = dwg, atd.).
Nenasákavost
Nenasákavost je schopnost materiálu nepřijímat do svých pórů kapalinu (vodu). Izolační materiál by měl být pokud možno co nejméně nasákavý, protože voda má výrazně horší tepelně izolační vlastnosti než vzduch, obsažený ve vzduchových komůrkách izolantů (minerální vaty či EPS).
Neprůvzdušnost
Hodnota n50 udává míru kvality neprůvzdušnosti konstrukce. Měří se při rozdílu tlaku 50 Pa (měřená část budovy ve srovnání s exteriérem - podtlak i přetlak) a nesmí překračovat hodnotu 3,0/h (stavby bez ventilace) či 1,0/h (stavby s instalací ventilačních systémů) či 0,6/h (pasivní stavby). Hodnota 0,6/h značí, že za 1 hodinu dojde k výměně 60% vzduchu.
Normy
Technické normy udávají pravidla, předpisy, které popisují různé technické procesy. České technické normy (ČSN) nejsou obecně závazné, mají doporučený charakter, dokud není stanoveno právním předpisem jinak. Zazávazněné jsou například normy týkající se zateplení ( ČSN 73 0540).
Nulový dům
Nulový dům je budova, která má potřebu tepla pro vytápění blízkou nule. Takové hodnoty lze dosáhnout jen při mimořádně vhodných klimatických podmínkách, orientaci ke světovým stranám a jedinečném technickém řešení, často za pomoci fotovoltaických panelů.
Nízkoenergetický dům
Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.

O

Objemová hmotnost
Objemová hmotnost je stanovována pro vyschlé stavební materiály a je to hmotnost materiálu včetně pórů, mezer apod. v kg/m3.

P

Parobrzda
Parobrzda či parozábrana je materiál či konstrukce s omezenou až téměř nulovou propustností vodní páry.
Pasivní dům

Pasivní dům je takový dům, v němž může být dosaženo vysoké tepelné pohody prostředí v zimě a v létě bez samostatného aktivního vytápěcího nebo klimatizačního systému (definice dle Adamsona 1987 a Feista 1988), dům se „vytápí" a „chladí" zcela pasivně.

Jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).

"Certifikované" pasivní domy musí splňovat ještě další kritéria tepelné pohody.

Perimetrický polystyren
Perimetrický polystyren je speciální typ polystyrenových desek napěňovaných do forem čímž se docílí nižší nasákavosti materiálu oproti klasickému expandovanému typu a proto se používá především pro zateplení podzemních částí konstrukcí.
Pojistná hydroizolace
Pojistná hydroizolace je vrstva chránící stavební konstrukci nebo prostředí před vodou v případě poruchy hlavní hydroizolační vrstvy.
Pojistná hydroizolace
Pojistná hydroizolace je vrstva chránící stavební konstrukci nebo prostředí před vodou v případě poruchy hlavní hydroizolační vrstvy.
Polymerace
Polymerizace je chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) vznikají vysokomolekulární látky (polymery). Polymerizace je základní reakce pro výrobu plastů, syntetických kaučuků a umělých vláken.
Potřeba energie na vytápění
Potřeba energie na vytápění je potřeba tepelné energie, která musí být dodávaná do klimatizovaných místností (vytápění či chlazení) k tomu, aby se v místnosti trvale udržovala požadovaná teplota
Projektant
Projektant má na starost návrh a realizaci projektové dokumentace všech stupňů. Vychází z architektonického návrhu, který technicky realizuje.
Prostupy konstrukcí
Prostupy konstrukcí jsou nejčastěji kabely, trubky a další podobná zařízení. Způsobují tepelné mosty, takže je nutné je pokud možno v minimalizovat.
Provětrávaná fasáda
Provětrávaná či větraná fasáda je konstrukce fasády, kde je mezi vrchním a vnitřním pláštěm průběžná větraná mezera. Z pohledu stavební fyziky se jedná o ideální konstrukce, které zabraňují držet v konstrukci vlhkost a tím snižovat její tepelnou účinnost.
Průkaz energetické náročnosti budov
Průkaz energetické náročnosti budov slouží pro jednoduché a přehledné vyhodnocení domu z hlediska potřeby energie na vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení. Je nutný pro všechny novostavby a rekonstrukce nad 1000m2 podlahové plochy.
Pěnový polystyren
Pěnový (expandovaný) polystyren je jeden z nejrozšířenějších tepelně izolačních materiálů. Základní surovinou pro výrobu EPS je zpěňovatelný polystyren, ten vzniká suspenzní polymerací styrenu. Pěnový polystyren se nejvíce používá se jako tepelná izolace pro fasády, podlahy a ploché střechy. Při své minimální hmotnosti vyniká dobrými mechanickými vlastnostmi, je zdravotně nezávadný a dá se jednoduše recyklovat.
Předvěšená část
Předvěšená část je druh konstrukce, která je pomocí kotvící technicky (mechanických kotev) připevněna k hlavní nosné konstrukci.

R

Recyklace
Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Snadno lze recyklovat např. pěnové polystyreny při výrobě tepelné izolace- bílé i šedé typy. Recyklovat lze i minerální vlnu, používá se pak ve formě „briket" k výrobě nové čedičové izolace.
Regenerace
Regenerace označuje proces opravy poškozených částí, ve stavebnictví se nejčastěji jedná o obnovu staveb případně celých bytových celků.
Rekonstrukce
Rekonstrukce (znovupostavení) je výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu - například opravení omítky na fasádě, výměna části krovu, atd.

S

Samonivelace
Samonivelace se nejčastěji používá v souvislosti s podlahovými hmotami. Jedná se o materiál, který lze po zamíchání vylít na podlahu a po jednoduchém rozhrnutí do požadované tloušťky se sám rozlije a ustálí do hladké rovné vodorovné vrstvy.
Skelná izolace
Skelná izolace je druh minerální izolace, která se vyrábí z recyklovatelného skla. Používá se ve stavebnictví jako tepelná a zvuková izolace, zvláště u šikmých střech, příček, nebo ve tvrzené formě jako izolace podlah.
Snížení emisí CO2
Snížení emisí CO2 (kysličníku uhličitého) a boj s globálními klimatickými změnami jsou jedním z hlavních témat mezinárodní politiky. Emise vznikají spalováním fosilních zdrojů energie - například v uhelných elektrárnách. Jejich původcem je ale také doprava. V České republice se vyrábí až 60 % energie z fosilních paliv. Jedním z cílů Evropské unie v této oblasti je snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 %. Fosilní paliva by proto měla být nahrazována ekologičtější variantou, například obnovitelnými zdroji energie.
Soklový polystyren
Soklový polystyren je speciální typ polystyrenových desek napěňovaných do forem. Používají se jak pro soklovou část fasádních zateplovacích systémů, tak i pro jednovrstvé konstrukce.
Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla U udává míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Závisí na kvalitě izolačních materiálu (λ) a jejich tloušťce. Čím je hodnota U menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti konstrukce lepší.

jednotka U ... [W∙m-2K-1]

Součinitel tepelné vodivosti

Jednotka... [W∙m-1K-1]

Veličina λ je důležité kritérium pro porovnávání kvality tepelných izolací. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota nižší tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.

Spádování
Spádování slouží k vytvoření spádu. Nejčastěji se jedná o postupný pokles tloušťky hydroizolační vrstvy ve směru odtoku ploché střechy.
Standardní dům
Standardní dům je budova vztahující se k průměrné zástavbě co do stáří i konstrukčního řešení.
Střešní izolace
Střešní izolace je nejčastěji tepelná izolace používaná do šikmé či ploché střechy, případně se může jednat i o vrchní hydroizolační vrsvu ploché střechy.

T

Technické izolace
Technické izolace jsou izolace sloužící jako tepelná izolace komínů a pecí a různých typů potrubí s vysokou či nízkou teplotou.
Tepelná izolace
Tepelná izolace je materiál či látka, která špatně vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost.
Tepelná ztráta
Tepelná ztráta je množství tepla, které unikne z teplejšího prostoru do chladnějšího.
Tepelné mosty
Tepelné mosty jsou místa, kde rychlost unikání tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího je mnohonásobně vyšší než v okolních částech. Jsou to například rohy místností nebo přerušená tepelná izolace vlivem konstrukce. Tepelné mosty, kromě tepelné ztráty, často způsobují vznik plísní (např. v chladných koutech).
Tepelný odpor

Tepelný odpor udává míru odporu proti pronikání tepla. Čím vyšší je tepelný odpor materiálu či konstrukce, tím pomaleji teplo prochází a proto je cílem aby byl tepelný odpor obálky budovy (podlaha na terénu, obvodové stěny i střecha) co nejvyšší.

jednotka R... [m2K∙W-1]

Trapézový plech
Trapézový plech je druh plechu ohýbaného v určitém profilu.
Těžká plovoucí podlaha
Je to speciální akustická konstrukce podlahy, kde je použita akustická podložka (kročejová izolace z tvrzené minerální vaty nebo elastifikovaného polystyrenu) a roznášecí deska. Roznášecí deska může být na bázi betonu či anhydritu v případě těžké plovoucí podlahy. V systému lehké plovoucí podlahy se používají zpravidla desky OSB.
Třída hořlavosti
Třída hořlavosti uvádí míru vlivu ohně na materiál v závislosti na jeho intenzitě a době trvání.
Třída reakce na oheň
Třída reakce na oheň (A-F) udává, jak daný materiál reaguje na oheň, jeho hořlavostí, vývinem kouře atd. Materiály z minerální vlny jsou v kategorii A, tzn. nehořlavé

V

Vnitřní zateplení
Vnitřní zateplení je zateplení pomocí tepelné izolace řešení z vnitřní strany (z interiéru). V tomto případě zateplní je nutné použití vnitřních parotěsných konstrukcí a řešení styků konstrukcí v rozích apod.
Vzduchotěsnost
Obálka domu by měla být co možná nejtěsnější, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Výměna vzduchu v domě je nutná, ale měla by být pod kontrolou. Vzduchotěsnost měříme tzv. Blower door testem.
Výsledná potřeba energie
Tento ukazatel určuje vypočítané množství energie potřebné v průměrných klimatických podmínkách na vytápění a ohřev TUV (teplé užitkové vody). Zahrnuje také ztráty energie způsobené rozvody tepla a TUV díky instalacím. Vyjma kvalitního zateplení a spotřeby TUV tento ukazatel je závislý i na místních klimatických podmínkách a zvycích obyvatel v dané lokalitě.
Výsledná potřeba energie
Tento ukazatel určuje vypočítané množství energie potřebné v průměrných klimatických podmínkách na vytápění a ohřev TUV (teplé užitkové vody). Zahrnuje také ztráty energie způsobené rozvody tepla a TUV díky instalacím. Vyjma kvalitního zateplení a spotřeby TUV tento ukazatel je závislý i na místních klimatických podmínkách a zvycích obyvatel v dané lokalitě.
Větraná fasáda
Provětrávaná či větraná fasáda je konstrukce fasády, kde je mezi vrchním a vnitřním pláštěm průběžná větraná mezera. Z pohledu stavební fyziky se jedná o ideální konstrukce, které zabraňují držet v konstrukci vlhkost a tím snižovat její tepelnou účinnost.

Z

Zelená střecha
Nebo také vegetační střecha či střešní zahrada - vegetační úprava ploché, nebo šikmé střechy. Může být tvořena půdním substrátem, nebo jiným způsobem (hydrofilní vatou) které tvoří vegetační střešní kryt.
Zvuková izolace
Jako zvuková (akustická) izolace označujeme materiál či látku, která špatně přenáší zvukové vlnění, nebo je pohlcuje. Výbornou zvukovou izolací je např. minerální vlna (kamenná i skelná).
Zvuková neprůzvučnost
Tato hodnota charakterizuje míru odporu konstrukce vůči zvuku neseného vzduchem. Konstrukce díky působení zvuku kmitají a tyto kmity přenáší následně zvuk do dalších částí a zvuk se dále opět šíří vzduchem. Vyšší hodnota proto charakterizuje vyšší akustický komfort.

Č

Čedič
Čedič je tmavá vyvřelá hornina, porfyrické nebo sklovité struktury šedé až černé barvy. Je to hlavní surovina k výrobě kamenné minerální vlny.

Š

Šedý polystyren
Jedná se o šedou variantou klasického bílého polystyrenu, ale díky grafitové příměsi získává šedou barvu a až o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti. Je to moderní materiál určený zvláště do energeticky úsporných objektů.

Ž

Životní cyklus stavební izolace
Celý životní cyklus začíná těžbou zdrojových surovin z přírody, jejich dopravou a zpracováním ve výrobě, zabudováním do stavebních konstrukcí a po skončení životnosti budovy i její recyklací. U izolací se udává standardně 50 let.