Snížení emisí CO2

Snížení emisí CO2 (kysličníku uhličitého) a boj s globálními klimatickými změnami jsou jedním z hlavních témat mezinárodní politiky. Emise vznikají spalováním fosilních zdrojů energie - například v uhelných elektrárnách. Jejich původcem je ale také doprava. V České republice se vyrábí až 60 % energie z fosilních paliv. Jedním z cílů Evropské unie v této oblasti je snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 %. Fosilní paliva by proto měla být nahrazována ekologičtější variantou, například obnovitelnými zdroji energie.