Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Ukázka výpočtu úsporné střechy ISOVER

Výpočet úsporné střechy ISOVER.

Ověření drenážní kapacity

Pro ukázku výpočtu je vybrána jednoduchá plochá střecha garáží, které náleží k bytovému domu v Praze. Střecha je realizována z rozchodníků a její složení odpovídá skladbě Úsporné střechy tak, jak je uvedeno v části 2. 

isover-plocha-vegetacni-strecha-1200x800.jpg

Střecha má obdélníkový tvar, její délka je 15 m a šířka 7 m. Bude odvodněna do dvou střešních vpustí. Spádování střechy je 2°.

 

isover-ukazka-vypoctu-usporne-strechy-stresni-vpuste

Vpustě jsou lemovány čtvercovým oplechováním o hraně 30 cm. Odvodňovaná plocha tedy bude A = 7∙15 = 105 m2, výpočtová odtoková šířka b = 2∙(0,3+0,3+0,3) = 1,8 m.

Součinitel odtoku C je převzat z katalogových skladeb (0,6) a intenzita 15 minutového deště z tabulek normy (nebo tabulky na straně 7 – stejné hodnoty).

isover-vypocet-usporne-strechy

Základní drenážní kapacita qVYR desek ISOVER Flora, které jsou použity v této Úsporné střeše, je 1,53 l∙s-1∙m-1. Je nutné brát na zřetel, že schopnosti všech prvků plošné drenáže se časem mohou zhoršit.

Drenážní otvory se ucpou kořeny, substrátem a stav odvodňovacího prvku je tedy po 15 letech výrazně jiný než v okamžiku instalace. Proto je doporučeno, aby se všechny deklarované drenážní kapacity od výrobce snížily cca o 20 %

isover-porovnani-pozadavku-a-vypoctu-u-usporne-strechy

Ověření minimální retence

(Pražské stavební předpisy) 

Nařízení č. 10 z roku 2016, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, stanovuje v paragrafu 38 zásady hospodaření se srážkovými vodami. 

Každá stavba a stavební pozemek musí mít vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami formou vsakováním, nebo alespoň zadržováním a regulovaným odváděním do kanalizace.

isover-ilustrace-ploche-vegetacni-strechy

Regulované odvádění srážkových vod musí být takové, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 litrů za sekundu z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.

Pro vyčíslení takovéhoto deště je možné opět sáhnout do normy ČSN 75 9010 (Vsakovací zařízení srážkových vod). Srážkoměrná stanice Praha-Hostivař uvádí intenzitu srážek 23,2 mm na metr čtvereční (jinými slovy 23,2 litrů na metr čtvereční).

Všechny skladby vegetačních střech ISOVER je možné použít při projektování v souladu s Pražskými stavebními předpisy.

 

Úsporná střecha ISOVER má v základní variantě hydroakumulační kapacitu 51 litrů vody na metr čtvereční. Do množství vody ústícího ze střechy do kanalizace je nutné dále započítat také vodu z atik, štěrkových ploch a teras. Výpočtové množství vody se tedy navýší o cca 10–20 %. I takto navýšené množství vody dokáže úsporná střecha ISOVER absorbovat i v základní variantě (27,8 l < 51 l).

Pokud by byla vegetační střecha kombinována s větší terasou, navýšení množství odváděné vody bude výrazně vyšší (v závislosti na velikosti „nezelených“ ploch cca o 50–80 %).

V tomto případě je vhodnější použít výkonnější vegetační střechu, např. Střešní zahradu ISOVER, nebo střechu kombinovat s jiným retenčním zařízením. 

Výpočet poplatků za stočné

Pokud by byly garáže určeny ke komerčnímu využití, platil by se poplatek za odvod dešťové vody do kanalizace, který v Praze v roce 2016 činí 38,43 Kč∙m-3.

isover-plocha-strecha-zaverecna-uspora