Součinitel tepelné vodivosti

Veličina λ je důležité kritérium pro porovnávání kvality tepelných izolací. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota nižší tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.

- Jednotka... [W∙m-1K-1]