Akustická izolace

Akustika zateplovacích systémů ETICS

Hodnocení akustických vlastností zateplovacích systémů ETICS je
v ČR zatím velkou novinkou, přestože nedodržení akustických vlastností konstrukcí patří mezi nejčastější podněty stížností obyvatel bytových staveb. Podstatným impulsem pro změnu akustického hodnocení zateplovacích systémů ETICS bylo vydání revize ETAG 004, která zásadním způsobem mění posuzování v této oblasti.

isover-nova-generace-tepelnych-izolantu-pro-zateplovaci-systemy-etics-1200x800.jpg

 

 

isover_technicka_podpora_pavel_rydlo

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem
a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

ETAG 004 zcela nově uvádí, že zateplená stěna může mít pozitivní i negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost zateplované stěny. Nově ETAG 004 také stanovuje přísné hodnocení pro zateplovací systémy, které akustické vlastnosti změřeny nemají (nebo je nedeklarují). V takovém případě se zateplovací systém považuje za výrobek, který po aplikaci na referenční stěnu zhorší její vlastnosti o vysokou hodnotu ΔRw = -8 dB. 


Je proto nezbytné akustické parametry ETICS znát a za tímto účelem byly provedeny
v rámci Cechu pro zateplování budov za podpory Sdružení EPS ČR sdružující výrobce pěnového polystyrenu a AVMI – asociace výrobců minerálních izolací základní referenční zkoušky.

Akustika ETICS - měření na referenční stěně dle ČSN EN ISO 10140

ETAG 004 stanovuje měření akustických vlastností dle skupiny norem ČSN EN ISO 10140 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí. Jako referenční stěna pro akustické zkoušky byla zvolena železobetonová stěna tloušťky 130 mm, objemové hmotnosti 350±50 kg/m³, o ploše 10 m². Při výběru všech součástí zateplovacího systému byl vždy dodržen princip výběru kritického reprezentanta. 


Na shodné referenční stěně byly měřeny zateplovací systémy ETICS s izolanty z minerální vlny
s podélným vláknem, pěnovým polystyrenem a kombinací EPS a MW Isover TWINNER vždy
v tloušťkách 100 a 200 mm, aby bylo možno mezilehlé hodnoty interpolovat. Výsledky měření jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 1: 
Vyhodnocení změny vzduchové neprůzvučnosti DRw betonové referenční stěny tloušťky 130 mm vlivem zateplení ETICS pro různé typy izolantů podle ČSN EN ISO 10140-1.
* Materiál EPS SILENT není součástí standardní nabídky, vyrábíme ho pouze na zakázku. V případě zájmu kontaktujte zákaznický servis

Požadavky ČSN 73 0532 - ochrana proti hluku v budovách

Obytné budovy musí splňovat normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.
Požadavky jsou stanoveny v závislosti na intenzitě vnějšího hluku viz. tabulka 2.

isover-akustika-pozadovana-zvukova-izolace-obvodoveho-plaste

Praktické souvislosti

V ČR běžně používané stěnové konstrukce dosahují hodnot vzduchové neprůzvučnosti okolo 50-55 dB. V těchto stěnách se zpravidla používají běžná okna s dvojsklem s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw = 31-33 dB. Tato okna jsou navíc standardně osazována na PUR pěnu, což je akusticky velmi špatné řešení. Okna v tomto případě zcela degradují akustické vlastnosti stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v tomto případě zanedbatelný.

Jiná situace může nastat například u rušné komunikace, pokud jsou kvalitně osazena speciální akustická okna s neprůzvučností 40 dB a více. Pokud by neprůzvučnost stěny vlivem zateplení klesla pod 10 dB rozdílu oproti oknům (tj. například pod 50 dB), je nezbytné volit zateplení s lepšími akustickými parametry.

Obecně zlepšují výsledky vzduchové neprůzvučnosti zateplení tyto faktory:

Vyšší pohltivost izolantu

Těžší omítky

Nižší dynamická tuhost izolantu

Vyšší objemová hmotnost izolantu

Větší tloušťka izolantu

Plastové kotvy lepší než kovové kotvy

Vyšší odpor izolantu proti proudění vzduchu (do hodnoty cca 5 kPa.s.m-2)

Správné provedení navazujících detailů

Shrnutí

Zateplovací systémy ETICS mohou mít dle materiálového provedení pozitivní nebo negativní vliv (s rozdílem jednotek dB) na zateplovanou stěnu.

Nejlepší vzduchovou neprůzvučnost vykazují ETICS s minerální izolací s podélnými vlákny.

Pokud systém ETICS nemá akustické parametry deklarovány, musí projektant dle ETAG 004 počítat s přísným akustickým zhoršením stěny  ΔRw = -8 dB.

Běžná okna významně degradují akustické vlastnosti běžné stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v takovém případě zanedbatelný. Je tedy bez obav možné použít zateplení z minerální vlny, pěnového polystyrenu i kombinace TWINNER.    

V případě osazení speciálních akustických oken je potřebné, aby navazující stěna i po zateplení dosahovala vzduchové neprůzvučnosti alespoň o 10 dB vyšší, než je vzduchová neprůzvučnost oken.