Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla U udává míru tepelné ztráty stavební konstrukce. Závisí na kvalitě izolačních materiálu (λ) a jejich tloušťce. Čím je hodnota U menší, tím jsou tepelně-izolační vlastnosti konstrukce lepší.