2 min

KONCEPCE BYDLENÍ V ČR

Současná situace v oblasti bydlení, zmapování problematických oblastí, zaměření na bytovou oblast.

Koncepce byla schválena usnesením vlády 13. července 2011.

Analytická část koncepce řeší

současnou situaci v oblasti bydlení, zmapování problematických oblastí, zaměření na bytovou oblast.

 • Do jaké míry byla naplněna koncepce bytové politiky v letech 2005-2010?
 • Čím je naplňována současná bytová politika státu (legislativní a finanční nástroje, institucionální zabezpečení)?
 • Kolik prostředků je vynakládáno do oblasti bytové politiky v ČR?
 • Jaké nástroje bytové politiky jsou využívány v zemích EU?
 • Jaká je/byla poptávka po současných finančních nástrojích MMR a SFRB?
 • Jaká je současná situace v oblasti bydlení v ČR (struktura, kvalita a dostupnost bydlení)?
 • Jaký je předpokládaný demografický vývoj a jeho vliv na poptávku po bydlení?

Analytická část se dále podrobně zabývá, kde lze spatřovat nejvíce problematické oblasti bydlení a bytové politiky v ČR. Řeší zanedbanost bytových domů a jejich energetická náročnost, vysoké zatížení některých domácností, výdaji na bydlení a nižší dostupnost některých forem bydlení, omezené finanční zdroje na provádění bytové politiky, kompetenční roztříštěnost a nízká stabilita nástrojů bytové politiky, nedostatečné zdroje aktuálních dat, nedostatečnou legislativu, kvalitu výstavby.

Nová koncepce se zaměřuje zejména na

 • Stanovení cílů a priorit bytové politiky v oblastech rekonstrukcí a oprav stávajícího bytového fondu a zvýšení dostupnosti bydlení pro jednotlivé cílové skupiny.
 • Snižování nákladů spojených s bydlením
 • Vytvoření legislativního prostředí ve veřejnoprávní i soukromoprávní oblasti
 • Zvyšování transparentnosti trhu bydlení poskytováním nezávislých a spolehlivých informací
 • Posílení úlohy obcí v bytové politice
 • Spuštění stabilního finančního systému podpor s koordinační rolí MMR (případně SFRB).

Cílem státu v oblasti bydlení je:

dostupnost přiměřeného bydlení;

vytváření stabilního prostředí pro oblast bydlení;

trvalé zvyšování kvality bydlení.

Cesty k dosažení cílů:

Zvýšení dostupnosti bydlení - výstavba nájemních bytů

Na rok 2012 návrh rozpočtu SFRB předpokládal částku 400 milionů korun.

Stabilní portfolio zdrojů financování a podpory snižování energetické náročnosti bydlení.

Koncepce bydlení klade úkol na Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Státním fondem rozvoje bydlení připravit finanční nástroj a jeho možného využití pro oblast bydlení.
Program JESSICA se stane tímto nástrojem. Umožňuje členským státům využití prostředků ze strukturálních fondů EU k návratným investicím do rozvoje měst a použití výnosů z těchto investic k dalšímu rozvoji měst v řadě oblastí. Například ke zvýšení energetické účinnosti objektů a obnovitelné energie v bytovém sektoru. Program bude podporovat rekonstrukce a modernizace bytových domů na území měst s Integrovanými plány rozvoje měst (IPRM).