Akustická izolace

Zlepšení akustiky

Akustika obvodových stěn je důležitá zvláště v rušných městech. Po návrhu akusticky vyhovujících oken, by se měla věnovat pozornost
i neprůsvitným konstrukcím.

Akustika

Před vlastním návrhem konstrukcí je nutné znát hladinu hluku se kterou musíme v konkrétní lokalitě počítat.

Pro návrh obvodových konstrukcí nám může pomoci hluková mapa pro řešenou lokalitu. Na základě této mapy můžeme zjistit hladinu hluku v okolí budoucí stavby.

Zlepšení akustiky_ISOVER Systémy - fasády - zlepšení akustiky - mapa

Na základě stanovené hladiny hluku (ekvivalentní hladiny akustického tlaku) lze dle typu stavby zjistit normový požadavek na její váženou stavební neprůzvučnost R´W.

 

Vzduchovou neprůzvučnost obvodové konstrukce lze vypočítat dle postupu popsaném v ČSN 73 0532. Tento postup je vhodný u konstrukcí složených z jednoho typu materiálu, bohužel u konstrukcí složených z několika vrstev často nemusí být
v souladu s reálnou konstrukcí.

 

V roce 2016 byly provedeny akustické zkoušky zateplovacích systémů ETICS na referenční betonové stěně tl. 130 mm. Z výsledků je zřejmý vliv jednotlivých izolantů na změnu vzduchové neprůzvučnosti stěny. Běžná okna výrazně degradují akustiku stěny a kladný či záporný příspěvek zateplení není podstatný. Zcela jiná je situace v případě osazení akustických oken s neprůzvučností nad 40 dB. Pak je třeba použít zateplení akusticky co nejlepší.

 

Akustické zkoušky zateplovacích systémů ETICS

Zde uvádíme základní typy konstrukcí a jejich akustické parametry. Rozdílné hodnoty jsou nejenom mezi druhem konstrukcí (dřevostavba vs. cihla), ale také v izolačních materiálech (minerální vlna vs. EPS).

 

Základní typy konstrukcí a jejich akustické parametry

 

Zateplená zděná konstrukce

Akustické vlastnosti zateplené cihlové stěny jsou velmi proměnlivé. Pokud má ale zateplovací systém plošnou hmotnost < 10 kg·m-2 (EPS), bude se jeho vzduchová neprůzvučnost Rw pohybovat v rozmezí 43-44 dB.

V případě těžších zateplovacích systémů (minerální vlna) se budou hodnoty Rw pohybovat
v rozmezí 45-47 dB. Velmi ale bude záležet na původní konstrukci!

 

Zateplená zděná konstrukce