Tepelná izolace

Požární odolnost plochých střech s i izolanty EPS + MW

Kombinovaná tepelné izolace z pěnového polystyrenu a minerální vaty se dnes stala velmi rozšířeným řešením plochých střech. Skladba vyniká nejen velmi nízkou hmotností, výbornou úrovní tepelné izolace, rychlou pokládkou, ale také velmi dobrými protipožárními vlastnostmi a celkově výhodnou ekonomikou.

Autor článku: Ing. Pavel Rydlo

Změna požární normy ČSN 73 0831 v roce 2001

Hlavní impuls pro první zkoušky plochých střech s trapézovým plechem a kombinovanou tepelnou izolací nalezneme již v roce 2001. Byla jím nová ČSN 73 0831, která požadovala požární oddělení plastických hmot (např. pěnového polystyrenu) od shromažďovacího prostoru konstrukcí druhu D1, vyhovující nejméně meznímu stavu EI 15 (podle čl. 6.2 ČSN 1363-2, křivka pomalého zahřívání).

Bylo tedy nezbytné zkouškami ověřit nové skladby plochých střech, které by splnily i tyto nové požadavky na požární bezpečnost. V roce 2002 také nebyly k dispozici žádné skladby lehkých plochých střech s trapézovým plechem s deklarovanou požární odolností dle ČSN EN 1365-2.

 

Požární odolnost tehdy neměly jak ploché střechy s minerální vatou, tak ani s pěnovým polystyrenem.
Byla to tehdy velká výzva - mít odzkoušenou první plochou střechu na trapézovém plechu s požární odolností.

První plochá střecha s požární odolností REI 15 (2002)

S nástupem nové ČSN 73 0831 započaly za spolupráce společností Sdružení EPS ČRREPO a Kovové profily, intenzivní přípravy na nové náročné požární zkoušky. Proběhly teoretické výpočty nových kombinovaných tepelných izolací EPS+MW pro ploché střechy, které doložily možnou úspěšnost budoucích zkoušek. Teoretické výpočty byly následně 23.1.2002 ověřeny přípravnou zkouškou segmentů v různém složení kombinované izolace EPS+MW.

Tato přípravná zkouška zpřesnila potřebná data pro hlavní zkoušku požární odolnosti dle ČSN EN 1365-2. 
Historický okamžik provedení hlavní zkoušky požární odolnosti se odehrál 1.2.2002. Poprvé v ČR lehká ploché střecha s trapézovým plechem dosahuje požárních odolnosti později klasifikované jako REI 15. Úspěch byl o to větší, že se jednalo o první zkoušenou lehkou plochou střechu na trapézovém plechu s kombinovanou tepelnou izolací EPS+MW.

 

Skladba střešního pláště zkoušky konané 1.2.2002 

Nosný trapézový plech 150/280

Parozábrana (PE folie 0,25mm)

Tepelná izolace a požárně dělící vrstva MW 2x20mm s posunem spár 

Tepelná izolace PSB-S-25 Stabil tl. 130mm

Hydroizolační souvrství (skelné rouno + hydroizolační folie)

Konkrétní výsledek zkoušky konané 1.2.2002

R...nosnost: 19 minut

E...celistvost: 19 minut

I....izolace: 19 minut

Zkušenosti z první zkoušky

První požární zkouška ploché střechy na trapézovém plechu prokázala, že je možno dosáhnout požární odolnosti REI 15, dokonce v provedení kombinované tepelné izolace EPS+MW.

Mezi hlavní závěry zkoušky patřila kromě statických požadavků na trapézové plechy také nezbytnost aplikace požárně dělící vrstvy MW ve dvou vrstvách. Jednovrstvá izolace MW se jeví dodnes pro ploché střechy s požární odolností z jednoduchého a logického důvodu jako zcela nevhodná.

Při zatížení normovým požárem ze spodní strany dochází u střešního pláště k vysokým deformacím, které způsobují velké otevírání spár mezi deskami MW. Těmito požárními mosty by pak mohl požár projít přes tepelnou izolaci až k hořlavé hydroizolaci.

Zkoušky plochých střech s kombinovanou izolací EPS + MW - 2002 - 2010 

Po prvním úspěchu z roku 2002 dochází k velkému rozmachu těchto nových skladeb plochých střech. Navazují také další zkoušky požární odolnosti s klasifikacemi REI 15 - REI 30. Všechny skladby používají ověřený a osvědčený princip - na trapézový plech je třeba aplikovat dvouvrstvou požárně dělící vrstvu MW. Vlastní tepelná izolace z pěnového polystyrenu a hydroizolace se tak dostávají do chráněné oblasti, kdy při zkoušce požární odolnosti nedochází k jejich hoření a samozřejmě ani např. odkapávání.

 

SG COMBI ROOF 30M - požární odolnost REI 30

Mezi nejrozšířenější současné střešní systémy s kombinovanou izolací EPS+MW patří lehký střešní plášť SG COMBI ROOF 30 M, který využívá koncernové spolupráce Saint-Gobain v oblasti tepelných izolací, zejména společnosti ISOVER jako výrobce minerální vlny a expandovaného polystyrenu.

Střešní plášť SG COMBI ROOF 30M využívá tak nejlepších vlastností obou izolantů, v případě minerální vlny se jedná o především o tepelnou izolaci a výborné protipožární vlastnosti, v případě pěnového polystyrenu opět o výborné izolační vlastnosti, minimální hmotnost a vysokou pevnost v tlaku.

 

Požární odolnost SG COMBI ROOF 30 M

Zkouška požární odolnosti lehkého střešního pláště SG COMBI ROOF 30 M byla provedena dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladba prokázala výborné požární vlastnosti a tato kombinovaná střecha zajišťuje pro objekty požární odolnost 30 minut (REI 30).

Skladba lehkého střešního pláště SG Combi Roof 30 M:

Nosná část

trapézové plechy TR 150/280/0,75 konkrétní třídy oceli a statických parametrů při požití příslušných připojovacích detailů. Na základě speciálního statického posudku je možno navrhnout střešní plášť SG COMBI ROOF 30 M pro různé rozpony a konkrétní statické podmínky. Odborný technický servis v oblasti statiky zajišťuje společnost Kovové profily s.r.o.


Parozábrana

lze použít parozábranu libovolného typu


Tepelná izolace + požárně dělící vrstva

velkoformátové desky ISOVER tl. 2x30mm s obousměrně posunutými spárami. Použití jiných typů desek je dle příslušného Protokolu o klasifikaci dle ČSN EN 13 501-2:2003 nepřípustné.


Hlavní tepelná izolace

pěnový polystyren SG COMBI ROOF tl. min. 80mm, max. 250mm u rovných desek a 500mm u spádových desek


Hydroizolační souvrství

na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště neboli Rozšířené aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501-2 je možno požít libovolný typ povlakové hydroizolace (asfaltový pás, folie,...). Požární otevřenost, či uzavřenost plochy je třeba posoudit samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802.

Vydané protokoly, klasifikace a posouzení

Protokol o zkoušce „Composite insulated roof SG COMBI ROOF"

Protokol o klasifikaci dle ČSN EN 13 501-2:2003 - lehký střešní plášť SG COMBI ROOF

Posouzení požární odolnosti lehkého střešního pláště SG COMBI ROOF, rozšířená aplikace výsledků zkoušky dle ČSN EN 13 501-2

Závěr

Kombinovaná tepelná izolace si získala zejména v lehkých střešních pláštích na trapézovém plechu své pevné místo. Nezbytností pro požární spolehlivost je provedení požárně dělící vrstvy z MW ze dvou vrstev s posunem spár. Pro bezpečnost při pokládce je z důvodu mechanické pevnosti vhodnější řešení s deskami MW tloušťky 2x30mm.

Celá řada požárních zkoušek několika firem a již osm let zkušeností z praxe potvrzuje, že se jedná o skladbu s velkou budoucností, která zohledňuje nejen požadavky na tepelnou izolaci, mechanické vlastnosti a požární odolnost ale také na celkovou ekonomiku řešení střešního pláště.