Lze umístit izolaci z minerální vlny, která má jednostranný hliníkový polep, na sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky?

U potrubí, u kterého je povrchová teplota nižší, než je teplota rosného bodu okolního vzduchu, může nastat riziko kondenzace vodní páry obsažené ve vzduchu. Vlhkost se přenáší vlivem parciálních tlaků z místa s vyšším parciálním tlakem (okolní teplý vzduch, interiér v zimě, apod.) do místa
s nižším parciálním tlakem (povrch potrubí nasávající čerstvý vzduch do VZT jednotky, případně obecně exteriér v zimě). Je-li povrchová teplota nižší než je teplota rosného bodu, tak vodní pára
z okolního vzduchu, která se dostane k chladnému povrchu potrubí, zkondenzuje.
 
Potrubí se studenou látkou je nutné izolovat minimálně tak, aby se zvýšila teplota na jejím vnějším povrchu nad teplotu rosného bodu okolního vzduchu. I za tohoto stavu však stále dochází
k prostupu vodní páry izolací směrem k chladnému potrubí. To vede, v závislosti na vlastnostech izolace, k větší nebo menší akumulaci vlhkosti.

 

MINERÁLNÍ VLNA

V případě použití izolace z minerální vlny bude řešení funkční pouze do té doby, dokud bude 100% těsná parozábrana (hliníková fólie) během celé životnosti zařízení. Je tomu tak proto, že izolace
z minerální vlny je difúzně propustná. Parozábrana by musela izolační vrstvu pevně obemknout
a přelepení všech spojů, prostupů, apod. by se muselo provést tak, aby parozábrana plnila svoji funkci během celé životnosti zařízení.
 
To vše jsou podmínky, které v praxi nelze zaručit z pohledu dlouhodobého
a proto se izolace z minerální vlny na rozvody s teplotou pod rosným bodem nepoužívá. Tedy ani v případě nasávaní čerstvého vzduchu, kdy může být během zimního období uvnitř potrubí i -15 °C. Pak je riziko kondenzace samozřejmě daleko vyšší a použití izolace z minerální vlny je vyloučeno.
 
V praxi se často setkáváme s argumentací, že takto zaizolované potrubí na x předchozích stavbách bylo plně funkční. Vždy ale jde o krátkodobou funkčnost, případně jde o souhru šťastných okrajových podmínek, které jednou dodrženy nebudou. Dříve či později dojde v některých obdobích k netěsnostem na hliníkové fólii a k proniku vodní páry k chladnému potrubí, k její kondenzaci
a akumulaci v izolaci, s následným rizikem provlhnutí a odkapávání z izolace.

 

KAUČUK

Standardně se proto na nasávání čerstvého vzduchu do VZT jednotky používá syntetický kaučuk (FEF), prodávaný pod různými obchodními značkami. Vhodný typ izolace lze zakoupit
ve specializovaných odborných velkoobchodech, které se zaměřují na prodej technických izolací (Darte, Izomat, AZ Flex, AZ izolace, Maxira nebo Izoltech).