Jak správně renovovat dům?

Doporučení a rady pro stavbu nových domů lze nalézt téměř ve všech článcích, které se tématem výstavby zabývají. Jak ale správně postupovat a na co si dát pozor u renovací stávajících objektů, člověk aby pohledal. Právě proto jsme připravili několik doporučení, nad kterými by se měl každý, kdo se hodlá pustit do renovace, rozhodně zamyslet.

isover-jak-spravne-renovovat-dum-1200x800.jpg

Doporučení a rady pro stavbu nových domů lze nalézt téměř ve všech článcích, které se tématem výstavby zabývají. Jak ale správně postupovat a na co si dát pozor u renovací stávajících objektů, člověk aby pohledal. Právě proto jsme připravili několik doporučení, nad kterými by se měl každý, kdo se hodlá pustit do renovace, rozhodně zamyslet.

U postupných renovací, stejně jako u všech projektů, doporučujeme v rámci projektové dokumentace nejprve připravit plán komplexní renovace objektu, stanovit si cíl, kterého chceme renovací dosáhnout a až následně zvolit postupné kroky a jejich vzájemné rozložení v čase. Tento promyšlený a předem připravený postup vede k ekonomicky i energeticky nejefektivnějšímu řešení. Jednotlivé dílčí kroky postupné renovace objektu by měly následovat v logickém pořadí tak, aby realizací jednoho opatření nedošlo k omezení realizace opatření následujícího, práce by měly navazovat i kvůli časovým prostojům. 

Níže uvádíme stručné zásady, které je vhodné při postupné renovaci zohlednit:

VÝMĚNA OKEN

Nejvhodnější je výměnu oken realizovat současně se zateplením obvodových stěn. V případě samostatné výměny oken doporučujeme změnit pozici oken v konstrukci tak, aby nová okna byla osazena na vnější líc stěny nebo do tzv. předsazené montáže s tepelněizolačním límcem. Budete-li měnit okna v předstihu před zateplením, bude nutné znovu vyměnit parapety. Při výměně balkonových dveří je nutné zohlednit možné budoucí navýšení skladby terasy, tedy výšky podlahy.

INSTALACE VNĚJŠÍCH STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Současně s úpravou oken a zateplením obvodových stěn doporučujeme zvážit aplikaci vnějších stínících prvků (např. žaluzie, látkové rolety, apod.) nad okny orientovanými východním, jižním a západním směrem. V případě jižní orientace je možné využít konstrukčního stínění (např. pomocí markýzy, balkonu, pergoly, apod.). Venkovní stínící prvky jsou nejefektivnějším způsobem stínění.

ZMĚNA VELIKOSTI A ORIENTACE OKEN

Měníte-li uspořádání interiéru, je vhodné před zateplením a výměnou oken zvážit i úpravu jejich velikosti a orientace. Cílem je lépe využít sluneční záření (především z jižní strany).

VĚTRÁNÍ

Výměnu původních netěsných oken za nová těsná je vhodné doplnit opatřením, zajišťujícím trvalou výměnu vzduchu v objektu. Dostatečnou výměnou vzduchu se předejde vzniku plísní a škodlivin v interiéru. Jedním z nejefektivnějších způsobů větrání je tzv. řízené větrání se zpětným získáváním tepla, tedy rekuperace, které nejen zaručí kvalitní vnitřní prostředí, ale i významné úspory tepla. V případě výměny oken je vhodné instalaci tohoto zařízení v budoucnu neznemožnit. Systém řízeného větrání může lokálně snížit úroveň stropu (podhledem). Výška oken by tedy měla být upravena s ohledem na snížený podhled a umožňovat plné otevření okna.

VZDUCHOTĚSNOST OBJEKTU

V případě instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla doporučujeme provést nejprve opatření ke zvýšení vzduchotěsnosti objektu. V případě, že je objekt netěsný, dochází k významnému snížení funkčnosti zařízení a účinnosti zpětného získávání tepla. Tento požadavek prakticky představuje nutnost výměny původních netěsných oken za nová těsná se vzduchotěsným osazením do stěn. Těsností obálky budovy zabráníte také závažným poruchám jednotlivých konstrukcí. Průvzdušnost objektu je měřena tzv. blower-door testem, který lze provést kdykoliv v průběhu renovace objektu. Jako vzduchotěsnou vrstvu a zároveň parotěsnou lze využít u některých typů konstrukcí (dřevostavby, šikmé střechy) i parobrzdu Isover Vario® Km Duplex UV.

RENOVACE PODKROVÍ A ZMĚNY DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ V INTERIÉRU PODKROVÍ

Pokud se pustíte do renovace podkroví, je nejvhodnější tento zásah současně spojit i s renovací střešního pláště, jinak hrozí v budoucnu nutnost opětovného zásahu do střešní skladby z interiéru. Tloušťku tepelné izolace ve střeše lze přidávat z exteriéru i interiéru. Skladbu je nutné doplnit o instalaci parobrzdné nebo parotěsné roviny (fólie, OSB desky). U rekonstrukce jen stropní konstrukce, tedy podlahy podkroví, lze využít systém Isover STEPcross, který zamezí únikům tepla do střechy a zároveň zachová úložné a odkladové funkcepůdy.

RENOVACE STŘECHY - PŘESAHY

Upravujete-li střechu, zvolte dostatečný přesah vůči obvodovým stěnám, aby nebyla následně zamezena aplikace zateplovacího systému stěn v dostatečné tloušťce
(160 - 300 mm).

RENOVACE STŘECHY - VÝMĚNA KRYTINY

Výměnu střešní krytiny je nejvhodnější současně spojit i s úpravou skladby střešního pláště. Nechybí-li ve skladbě střešního pláště parotěsná či parobrzdná vrstva, lze doplnit tepelnou izolaci i nad úroveň stávajících krokví. V tomto případě lze využít řešení zateplení nad krokvemi od společnosti Isover.

RENOVACE PLOCHÉ STŘECHY

Renovaci ploché střechy by měly vždy provázet sondy do stávajícího souvrství, díky kterým bude možné stanovit nejefektivnější a nejtrvanlivější způsob aplikace dalších vrstev. Často je vhodné úplné odstranění všech původních degradovaných vrstev a jejich nahrazení novými. Je-li to možné, doporučujeme upravit atiku se zohledněním možnosti následného zateplení navazujících stěn a eliminaci tepelného mostu atikovou nadezdívkou. V tomto případě lze kromě klasického EPS či MW jako nové tepelné izolace doplnit ještě o variantu řešení vegetační ploché střechy systémem hydrofilních izolací od společnosti Isover.

RENOVACE TERASY

U renovace teras doporučujeme stejně jako u plochých střech prověřit kvalitu hydroizolačních a tepelněizolačních vrstev a úpravy provést s ohledem na dlouhodobou funkčnost celé skladby. Současně se zateplením terasy a navýšením tloušťky její skladby o tepelnou izolaci doporučujeme zvážit případnou úpravu velikosti a osazení balkonových dveří, kterými se na terasu vstupuje.

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN

Při zateplení obvodových stěn je vhodné odstranit všechny prvky narušující budoucí tepelněizolační rovinu a nově je aplikovat až po zateplení, případně zvážit jejich trvalé přemístění (anténa, bezpečnostní zařízení, ozdobné prvky, elektro skříň, apod.). Rovinu tepelné izolace by v budoucnu mělo narušovat co nejméně prvků, aby se eliminovaly případné teplené mosty. Vhodné řešení lze vytvořit jak s výrobky EPS tak MW, případně využít výhody obojího a použít kombinovaný izolant Isover Twinner.

SANACE VLHKOSTI

Před zateplením obvodových stěn je nezbytné provést u staveb zatížených nadměrnou vlhkostí z podzákladí sanační opatření zamezující pronikání vlhkosti do konstrukce a až následně zateplit obvodové stěny a sokl. Sanaci vlhkosti doporučujeme provést i v případě pouhé výměny oken, aby se předešlo zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru a následné tvorbě plísní. V tomto případě je u vlhčích staveb vhodné použít minerální izolaci Isover TF Profi či varianty perforovaných EPS (EPS varianty typu Clima či Open).

VÝMĚNA KOTLE

Výměnu zdroje tepla je vhodné provést současně s významným snížením tepelných ztrát budovy, nikoliv v období mezi menšími dílčími opatřeními. Lepší je nejprve významně snížit tepelné ztráty objektu a až následně vyměnit zdroj tepla. Tak bude možné instalovat zdroj tepla o nižším výkonu a také s nižší cenou. V některých případech nemusí být výměna zdroje tepla bez snížení tepelných ztrát vůbec možná.

OTOPNÁ SOUSTAVA

Výměnu zdroje by měla vždy doprovázet i revize otopné soustavy a jejích řídících a regulačních prvků. Míra zásahu do otopné soustavy vždy závisí na konkrétním druhu zdroje tepla, schématu zapojení a míře provedených energeticky úsporných opatření. Současné snížení tepelných ztrát budovy může umožnit zachování stávající otopné soustavy.

REGULACE OTOPNÉ SOUSTAVY

Po realizaci energeticky úsporných opatření doporučujeme vždy provést hydraulické vyvážení otopné soustavy a úpravu nastavení termostatických hlavic na otopných tělesech. Nebude-li vyvážení provedeno, neprojeví se úspory v dostatečné míře a hrozí riziko přetápění objektu.

NÁVRH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

V rámci projektové dokumentace doporučujeme požadovat řešení (výkresy, případně tepelně-technické posouzení) nejdůležitějších detailů návazností jednotlivých stavebních konstrukcí a návrh jejich řešení zohledňující eliminaci tepelných mostů. Nevhodně řešené tepelné mosty mohou zapříčinit vznik plísní či závažnou degradaci stavebních konstrukcí.
S využitím podkladů aliance Šance pro budovy