Isover na Sustainable Business fóru

Elektromobilita

 

Dne 20. září se Isover zúčastnil Sustainable Business fóra na téma elektromobilita. Akce se konala pod záštitou francouzsko-české obchodní komory, která vznikla pod záštitou jeho Excelence pana Alexise Dutertra, velvyslance Francie v České republice.

Účastníkům byl představen Francouzský ekosystém a význam elektromobility pro naplnění pařížské dohody z roku 2016. Jejím cílem je snížení emisí do roku 2030 o 55 % a dosažení klimatické neutrality do roku 2050 pro EU. K tomuto závazku se připojila i firma Saint-Gobain a její pobočka Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. značka Isover.

Aktivně se podílíme na inovacích a jejich implementaci do praxe a běžného života. Naše výrobky z EPS pomáhají šetřit energie a tím i snižovat uhlíkovou stopu. Firma Isover hledá alternativní možnosti dopravy svých produktů k zákazníkovi.

Elektromobilita může být pro vlastnosti EPS (nízký objemová hmotnost) vhodným řešením bezemisní dopravy. Děkujeme všem firmám za představení svých produktů a zejména firmě Renault, která nabízí širokou škálu elektrických nákladních automobilů.

 

 

Le 20 septembre, Isover a participé au forum Sustainable Business sur le thème de l'électromobilité. L'événement s'est déroulé sous les auspices de la Chambre de commerce franco-tchèque, créée grâce à Son Excellence M. Alexis Dutertre, ambassadeur de France en République tchèque.

Les participants ont été instruits à l'écosystème français et à l'importance de l'électromobilité pour mettre en œuvre l'Accord de Paris de 2016. Son objectif est de réduire les émissions de 55 % d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 pour l'UE. Saint-Gobain et sa filiale Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., division d'Isover ont également rejoint cet engagement.

Nous participons activement aux innovations et à notre mise est implémenter dans la pratique et la vie quotidienne. Nos produits EPS contribue à économiser de l'énergie et ainsi à réduire l'empreinte carbone. La société Isover recherche des moyens alternatifs pour acheminer ses produits jusqu'au client en République tchèque.

L'électromobilité peut être une solution adaptée pour un transport sans émissions grâce aux propriétés du EPS polystyrène (faible poids volumétrique). Nous remercions toutes les entreprises qui ont présenté leurs produits et notamment Renault qui propose une large gamme de camions électriques.