Akustická izolace
Kvalita vnitřního prostředí
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Bydlete multi-komfortně!

Tématem posledních let v oblasti bydlení je potřeba bydlet úsporně, komfortně a v neposlední řadě i udržitelně. V dnešní době již není problém nechat si navrhnout nebo si v katalogu vybrat dům, který splňuje parametry nízkoenergetického (NED) nebo pasivního domu (PD). Jak ale postupovat, když nechceme stavět nový dům od základů znovu, ale jen rekonstruovat? Jde vůbec přeměnit starší domek nebo bytový dům na moderní stavbu, splňující nejnovější trendy v oblasti moderního a komfortního bydlení?

isover-bydlete-multikomfortne-1200x800.jpg

Základní orientace

Pro základní orientaci je potřeba si říct, co je to nízkoenergetický a pasivní dům, a co navíc musí splňovat dům, který by chtěl nést označení Multi-Komfortní dům (MCH - Multi Comfort House).

Obecně lze říci, že nízkoenergetické a pasivní domy spotřebují méně energie na svůj chod. Hlavním kritériem je spotřeba energie na vytápění za rok, bráno na jeden m2 podlahové plochy.

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh·m-2 za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.

 

Pasivní dům

Pasivní dům je takový dům, v němž může být dosaženo vysoké tepelné pohody prostředí v zimě i v létě bez samostatného aktivního vytápěcího nebo klimatizačního systému. Dům se tedy „vytápí" a „chladí" zcela pasivně.

V řeči čísel to jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh·m-2·a-1. Současně u těchto budov nemá celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh·m-2·a-1.

 

Multi-komfortní dům

Multi-Komfortní dům vychází z konceptu pasivního domu a vede k optimálnímu návrhu bydlení. Tento typ bydlení důsledně zohledňuje nejen energetické, ale také ekologické, ekonomické a sociální faktory. Zároveň nabízí nejlepší tepelný komfort včetně excelentní akustiky a estetiky. Součástí je i výborná kvalita výměny vzduchu v interiéru, požární ochrana a bezpečí při zachování vysoké flexibility designu stavby.

Jak tedy postupovat, abychom ze staršího domečku nebo bytového domu udělali dům Multi-Komfortní? Bohužel jen výměnou oken a dodatečným zateplením toho nelze dosáhnout. 

Tím, že se jedná o několik komplexních kroků současně, je potřeba kontaktovat projektanta a zároveň energetického specialistu, kteří se seznámí se stávajícím stavem objektu a navrhnou takové stavební úpravy, které zlepší tepelně izolační a akustické vlastnosti vnějších a vnitřních konstrukcí, navrhnou systém nuceného větrání ohřevu TUV a případně dodatečný zdroj vytápění.

isover-spotreba-energie-u-nizkoenergetickeho-a-pasivniho-domu

Konstrukce, které se posuzují

Jak je zlepšit, aby splňovaly parametry multi-komfortního domu

 

Obvodové stěny

U starších nezateplených objektů je běžným standardem cihlová, nebo panelová stěna.

Součinitel prostupu tepla U těchto stěn se běžně pohyboval v rozmezí 1,3 - 0,4 W·m-2·K-1 v závislosti na konkrétním provedení.

Doporučené hodnoty pro MCH jsou 0,10 – 0,13 W·m-2·K-1. Pro dosažení těchto parametrů by se měla celková tloušťka kontaktního zateplení ETICS pohybovat v rozmezí 240 až 350 mm. Vhodné produkty jsou Isover EPS GreyWall nebo Isover TF Profi. U provětrávané fasády Isover Topsil.

 

Střecha

U starších objektů má střešní plášť běžně součinitel prostupu tepla U v rozmezí 0,9 - 0,22 W·m-2·K-1. Doporučené hodnoty pro MCH jsou 0,10 – 0,13 W·m-2·K-1.

U střech šikmých lze dodatečně zateplit podlahu půdy systémem Isover STEPcross, nebo pokud chceme využívat podkroví, tak zateplit prostor mezi a pod krokvemi. K tomu se nejlépe hodí Isover Unirol Profi a Isover Multimax 30.

Celková tloušťka izolace se vlivem tepelných mostu v konstrukci střechy může pohybovat v rozmezí 360 až 430 mm. Vzhledem k již velké tloušťce izolačního souvrství je nejvhodnějším řešením použít současně nadkrokevní systém Isover X-TRAM s kombinací s mezikrokevní izolací, čímž se ušetří místo v podkroví.

 

Spodní stavba

Podlahy na terénu u starších objektů mají běžně součinitel prostupu tepla U v rozmezí 1,0 - 0,4 W·m-2·K-1. U rekonstrukce je nejvíce problematické přidání izolace v podlaze.


Ne každý si může dovolit navyšovat skladbu podlahy, protože to má návaznosti na ostatní konstrukce jako výšku prahů, výšku oken atd.. Aby se dosáhlo doporučených hodnot MCH U=0,15 W.m-2.K-1 měla by se tloušťka izolace pohybovat v rozmezí od 220 do 280 mm, vhodný izolant je Isover EPS Grey 100.

Pokud jsme omezeni tloušťkou, je možné použít vakuovou izolaci s λ= 0,007 m.K.W-1 (je asi 4x lepší izolant než EPS Grey) v tloušťce 60-80 mm. Do spodní stavby také patří izolace soklu, případně zaizolování sklepa. K tomu se nejlépe hodí izolace Isover EPS SOKL 3000 nebo extrudovaný polystyren.

 

Výplně otvorů

U starších objektů mají okna a dveře běžně součinitel prostupu tepla U v rozmezí 5,9 - 0,4 W·m-2·K-1. U pasivních domů nehraje roli jen součinitel prostupu tepla U, který musí být do 0,08 W.m-2·K-1 ale i velikost a orientace, protože u pasivního domu počítáme s energetickými zisky právě z oken orientovaným na sluneční stranu (J, JV, JZ). Tyto zisky představují skoro 50% všech zisků a díky nim šetříme energii na vytápění.

U rekonstrukcí je pak problematické zvětšovat plochu oken bez toho, aby to nebyl zásah do obvodové konstrukce, a s tím spojené vyřizování povolení na stavebním úřadě.

isover-bydlete-multikomfortne-tabulka-pozadavku

Větrání, vytápění a ohřev TUV

Pasivní dům i MCH je z hlediska energetického výjimečný tím, že jeho tepelná ztráta obálkou budovy (prostupem tepla) je redukována na minimum. Další zvyšování tepelného odporu obvodových konstrukci již není vyváženo odpovídajícím efektem snížení provozních nákladů a má své limity./p>

Každý objekt je ovšem nutné větrat a taková výměna vzduchu s sebou nese i odpovídající ztrátu větráním. Ta bývá u pasivních domů přibližně stejná nebo dokonce vyšší než tepelná ztráta prostupem tepla obvodovou konstrukci.

Další sníženi energetické náročnosti je tedy potenciálně nejjednodušší pomocí systému řízeného větrání s rekuperací tepla, což je zařízení, které dokáže větrat, ale přitom zanechat drahocenné teplo v domě. Proto je důležité, aby větrací jednotky obsahovaly rekuperaci s účinností nad 90%.

Ruku v ruce s tím, aby nám zůstalo teplo v domě, jde i neprůvzdušnost obálky budovy. Je nežádoucí, aby nám unikalo teplo průvanem v netěsnostech kolem oken, ve střeše, nebo kolem instalací. Při zkoušce netěsnosti, tzv. „blower door“ testem, nám musí vyjít hodnota n50≤0,6 h-1 (za hodinu se vymění v domě max. 60% objemu vzduchu). Jen pro představu, staré objekty mají n50=7-12 -1!

Protože u pasivního domu počítáme s tím, že nebude náročný na vytápění, lze přidat jen doplňkové vytápění a jen na ty nejchladnější dny v roce. To může být vyřešeno několika způsoby, třeba centrálním krbem, nebo elektrickými přímotopy. Ohřev TUV je pak často řešen solárním kolektorem a zásobníkem na teplou vodu.

Shrnutí

Přeměna staršího domu na energeticky úsporný je daleko složitější než postavit nový pasivní nebo ještě lépe Multi-Komfortní dům tzv. na zelené louce, ale rozhodně to není nemožné.

Ze začátku je potřeba zhodnotit, zda nám vůbec dispoziční řešení objektu, orientace oken a stav obvodových konstrukcí umožní zrealizovat rekonstrukci, která povede k pasivnímu domu či Multi-Komfortnímu domu.

Vždy však lze provést minimálně takovou renovaci, která, ač nebude na úrovni pasivního domu, sníží zásadním způsobem energetickou náročnost stavby a zvýší komfort bydlení.

K úspěšné realizaci Multi-Komfortního domu Vám pomůže tým odborníků ze Saint- Gobain.

www.zijesemihezky.cz