Vlhkost

6 nejčastějších chyb při zateplování fasády - jak jim předcházet a jak je řešit

Zateplení fasády domu je jednou z nejčastějších renovací, do které se lidé pouští. Zde platí dvojnásob pravidlo: dvakrát měř, jednou řež. Jaké jsou nejčastější nedostatky, jak jim předcházet a případně, jak je napravit?

Jedná se o poměrně velký a relativně nákladný zásah, proto je dobré provést zateplování fasády pořádně a správně. Jakékoli následné opravy jsou komplikované a drahé. Nejenom technologická nekázeň na stavbě, ale i nepřesné nebo chybně navržené řešení ze strany projektanta bývají hlavními příčinami nevydařeného zateplení fasád. Podívejme se na šest míst, kde je potřeba dávat obzvlášť pozor.

Nevhodný či neupravený podklad stěny pro zateplování

Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Pro zbavení se nánosu špíny se doporučuje například omytí tlakovou vodou. Starou nesoudržnou omítku je nutné odstranit, stabilní omítky stačí napenetrovat.

Rovinnost podkladu by neměla být horší než 20 mm/m u částečného lepení, nebo 10 mm/m
u celoplošného lepení. Pozor také na lepení izolantu na izolant. Snažte se této možnosti vyhnout, pokud je to ale opravdu nutné, musí se dodržovat pravidla příslušného ETICS dodavatele.

 

Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci.

chyby-pri-zateplovani-fasady-isover-neocistena-zed

Špatně založené ETICS

Chyba nastává zvláště u nerovných fasád rekonstruovaných domů. Ke správnému založení se používají certifikované zakládací profily s okapničkou.

K jejich případnému vyrovnání se použijí distanční podložky (tloušťky 1 – 10 mm). Staré, ale stále ještě často používané hliníkové lišty způsobují značný liniový tepelný most, takže je vhodnější použít modernější plastovou variantu. Tyto profily mají velkou výhodu v tom, že výrazně nedilatují. Je možné založení i na dřevěnou lištu nebo na stávající zateplení soklu.

Ná následujícíh fotograficíh můžete vidět termovizní snímky hliníkového zakládacího profilu. Jeho vnější povrchová teplota je výrazně vyšší než teploty v místě zateplení, tvoří se zde tepelný most.

isover-chyby-pri-zateplovani-fasady-snimek-s-tepelnym-mostem
isover-chyby-pri-zateplovani-fasady-snimek-s-teplotnym-mostem

Materiálová vhodnost

Vedle správného zakládacího prvku je nutné také dbát na materiálovou vhodnost izolace. Do výšky 300 mm je zásadně nutné používat nenasákavé izolanty z extrudovaného polystyrenu (XPS), nebo perimetrického polystyrenu se sníženou nasákavostí, například Isover EPS Sokl 3000.
U vícepodlažních staveb je nutné dodržet i požární požadavky v souladu s ČSN 73 0810 včetně požadavků na správné protipožární založení.

ISOVER - materiálová vhodnost

Nedostatečná tloušťka izolace

Tloušťka tepelné izolace by měla splňovat požadavky závazné normy ČSN 73 0540:2 a dále také požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, která je ovšem přísnější než norma. Zateplení by mělo být ekonomicky optimální, což se posuzuje pro každý dům zvlášť. Pro rychlý orientační výpočet je možné použít typových modelových příkladů, nebo doporučených hodnot z výše zmíněné normy.

 

Doporučené tloušťky tepelných izolací v konstrukcích

 

V tabulce z katalogu Isover je vyjádřen tepelný požadavek na celou konstrukci. Druh a tloušťka zateplované stěny, případně stávající zateplení snižuje tento požadavek na celkové zateplení. Pokud tedy zateplujeme cihlovou stěnu o tloušťce 450 mm, té odpovídá v přepočtu izolace o tloušťce cca 20 mm. Děrované cihly o stejné tloušťce budou „nahrazovat“ 65 mm izolace, a tak dále. Minimální tloušťka nového zateplení se tedy bude pohybovat v rozmezí 100 – 150 mm. V případě nízkoenergetického nebo pasivního standardu se pak tloušťka izolace dostává do rozmezí 240 – 350 mm. Tyto tloušťky zateplení nejsou v dnešní době vůbec raritou, jak by se mohlo zdát.

Špatné lepení tepelné izolace

Chybu je možné udělat při nanášení lepidla, ale také při lepení izolantu při nevhodných podmínkách.

Standardní lepení izolantu se zpravidla provádí nanesením rámečku lepidla po obvodě desek a do 2-3 vnitřních bodů. Základní plocha lepidla činí min. 40 % plochy desky. V oblasti soklu s keramickým obkladem, nebo tam, kde je uvažováno o progresivním kotvením hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %. U minerálních vln s kolmou orientací vláken se používá celoplošného lepení, vždy ale dle pokynů konkrétního výrobce zateplovacích systému.

isover-chyby-pri-zateplovani-fasady
isover_chyby_pri-zatepleni_fasady

Lepení běžným cementovým lepidlem je možné při teplotách +5 až +25 °C. Při nižších teplotách je nutné použít speciální lepidlo. Vylepšená cementová lepidla zvládnou teplotní rozmezí +1 až +15 °C. Alternativně je možné použít lepidla z nízkoexpanzní pěny s teplotním rozmezím 0 až 35 °C. Vždy je možno používat lepidla nebo pěny, které jsou certifikované v příslušném zateplovacím systému. Použití jiných výrobků je nepřípustné, tj. na celý systém by již neplatily žádné záruky.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat šedým grafitovým polystyrenům, které se dokáží na přímém slunci velmi rychle zahřát a zvětšit svoji velikost. Povrchová teplota těchto materiálů na slunci může vyšplhat až k 80 °C, je proto vždy nutné stínění.

isover-chyby-pri-zateplovani-fasady
isover-chyby-pri-zateplovani-fasady
isover-chyby-pri-zateplovani-fasady

Nedostatečné kotvení

V krajním případě se může stát, že všechny vrstvy kontaktního zateplovacího systému popadají, nevydrží nápor sání větru, nebo jejich vlastní tíhu (v případě těžkých obkladů). Způsob kotvení 
a počet hmoždinek by měl být v souladu s normou ČSN 73 2902 a měl by respektovat kvalitu
a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu. Jinak se bude chovat fasáda městského domu v Praze a jinak fasáda chalupy na horách, která je navíc v otevřeném terénu s velkým prouděním vzduchu. Počet hmoždinek zpravidla začíná na počtu 6-8 ks na metr čtvereční. Před návrhem počtu hmoždinek je vhodné udělat výtažné zkoušky na stavbě.

Velmi důležité je také rozmístění hmoždinek na izolantu. U pěnových polystyrenů se zpravidla hmoždinky umísťují do rohů a T-spojů desek, u minerálních vln je zajímavou možností i kotvení
do těla desek. Odolnost minerálních izolací vůči protlačení hlavy hmoždinky dovnitř izolantu je větší v těle desky než na jejích hranách.

isover-chyby-pri-zateplovani-fasady-kotveni-hmozdinkami

V případě kotvení desek z minerální vlny je nutné zkontrolovat také doporučení na velikost talířové hmoždinky. Materiály pevnostní třídy TR15 se kotví standardní hmoždinkou s talířkem o průměru 60 mm. Materiály pevnostní třídy TR10 talířkem 60 – 90 mm, materiály pevnostní třídy TR7,5 talířkem 90 – 110 mm a minerální vlny s kolmým vláknem s talířkem o velikosti 140 mm.

isover-zatepleni-kontaktní-fasady-1200x800.jpg
isover-chyby-pri-izolaci-fasady-hmozdinka

Špatné provedení kotvení bývá vůbec nejčastější a nejviditelnější vadou fasádních zateplovacích systémů. Někdy je nutné použít termokameru, jindy bohužel stačí pouhý pohled a i laik vidí, že zde není všechno v pořádku.

isover-chyby-pri-zateplovani-fasady-spatne-kotveni

Prokreslování hmoždinek lze výrazně omezit i zápustnou montáží, která je možná u většiny fasádních zateplovacích materiálů. Nejprve se vyfrézuje prostor pro hlavu hmoždinky, do kterého se přišroubuje nebo zatluče hmoždinka, a celý tento prostor se pak zakryje zátkou.
 

isover-chyby-pri-zateplovani-fasady-hmozdinky

Shrnutí

V článku jsou uvedeny časté chyby provádění ETICS systémů v českých podmínkách. Jistě by se našlo spousta dalších chyb provádění, toto téma je „výživné“ pro celou samostatnou publikaci.

Jednoduchou pomůckou pro běžného stavebníka i firmu je si nechat zaslat technologický postup konkrétního zateplovacího systému. Tam jsou všechny základní kroky přiměřeným způsobem popsány a stavební firma je povinna je dodržovat.

Dodržení uvedeného technologického postupu je také zcela zásadní pro přiznání záruky na zateplení. Základní pravidla z pohledu tepelných izolací naleznete v publikaci Isover fasádní zateplovací systémy