Vizuální komfort

Životní prostředí

Zákony a dokumenty týkající se životního prostředí.

Isover_ekologie-strom-1200x800.jpg

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí

Zastřešujícím zákonem je zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, který stanoví práva a povinnosti občanů a podnikatelských subjektů ve vztahu k životnímu prostředí.

Definuje základní pojmy:

životní prostředí

znečišťování

ekosystém

trvale udržitelný rozvoj atd.

a nový pojem ekologická újma

(rozdíl ve významu oproti škodě, která se vyjadřuje v penězích).

Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.

Zákon č. 244/1992 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí

Již zákon č. 244/1992 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí, stanovoval, jaké stavby, činnosti, koncepce a výrobky musí ve svém přípravném stádiu projít zhodnocením.

Zavedl proces EIA (Environmental Impact Assessment), tedy posuzování vlivů na životní prostředí dnes upravován zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, který nahradil původní zákon č. 244/1992 Sb.

EIA je studie, která hodnotí výsledný vliv stavby na životní prostředí, zda je možné ji realizovat, resp. za jakých podmínek. EIA je zákonem požadovaný dokument v USA i zemích EU.

Předpis č. 38/2012 Sb.

Účinnosti 1. 1. 2013 nabývá aktuální předpis č. 38/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zákonem se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

LCA/EPD

Environmentální prohlášení o produktu 

Udržitelný rozvoj je jedním ze základních prvků strategie skupiny Saint-Gobain. Cílem společnosti je produkce výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí a naopak s pozitivním efektem při jejich aplikaci. Z našeho pohledu LCA a EPD slouží jako dobrý pomocník k posuzování vlivu produktů, instalovaných v budovách, na životní prostředí.

 

Dokument EDP

Dokument EPD je klíčový nástroj předávající environmentální informace o výrobcích, které by zákazníky měly zajímat. EPD poskytuje možnost přímého porovnání různých produktů. Konkrétně u izolačních materiálů se stejnou hodnotou prostupu tepla je možné porovnat dopady 1 m2 izolace na životní prostředí. Oba produkty mohou ušetřit stejné množství energie na vytápění a redukovat stejné množství emisí CO2. Jejich výroba však nemusí mít shodný dopad na životní prostředí, jelikož způsob výroby a vstupní materiály mohou být velice rozdílné.

Považujeme za důležité pomoci zákazníkům při výběru ekologicky šetrných výrobků, vést je k tomu, jak výrobek správně používat či případně likvidovat bezpečným způsobem. 

Tento ucelený protokol ekologických souvislostí jednotlivých výrobků je důležitým podkladem pro certifikované budovy, zároveň usnadňující jejich certifikaci a zvyšující celkový rating. EPD z pohledu marketingu může pozitivně ovlivnit obraz (image) firmy, jako subjektu, který myslí na dopady své činnosti. Dnes EPD slouží zejména pro komunikaci B2B, ale cílem marketingu je dostat EPD na úroveň komunikace B2C, tedy komunikovat ekologické parametry s běžným zákazníkem, což v dnešní době není příliš běžné.

EPD, jako nástroj udržitelnosti slouží tedy k zodpovězení otázek týkající se životního prostředí a poskytne objektivní porovnání výrobků. V současné době, kdy se vyskytuje velké množství eko-výrobků, je důležité být transparentní a poskytnout pravdivé informace o produktu.