Akustická izolace
Požární odolnost
Tepelná izolace
Vzduchotěsnost

Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní prostor k bydlení. Pokud plánujete využití půdních prostorů pro obytné místnosti s veškerým komfortem, je před Vámi důležitá otázka: Jak zkvalitnit funkci stávajícího střešního pláště tak, aby splňoval požadavky tepelné a akustické pohody a zároveň byl požárně bezpečný?

Zateplení šikmé střechy

Použitím minerálně vláknitých materiálů Isover můžete dosáhnout:

Dostatečné tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků.

Akusticky vyhovujícího prostředí.

Požárně bezpečné vícevrstvé konstrukce, která nebude přispívat k rozvoji požáru.

Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení
nad krokvemi. 

Tepelná ochrana

Volbu vhodné skladby střešního pláště se vyplatí svěřit odborníkovi a ověřit výpočtem. Zvlášť důležité je to u detailů, což minimalizuje riziko vzniku chyb. V převážné většině se navrhují dřevěné krovové konstrukce, doplněné o ocelové spojovací a ztužovací prostředky. Pokud má být do skladby zateplení zahrnut ocelový prvek (např. ocelová krokev), bere se v úvahu jeho vysoká tepelná vodivost a tím i větší riziko vzniku tepelného mostu. Tepelný most se projevuje nízkou povrchovou teplotou konstrukce na straně interiéru a vysokou povrchovou teplotou na straně exteriéru.

Teplota při které vzniká rosný bod je závislá na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v interiéru. Například pro teplotu interiéru 21°C a 60% relativní vlhkosti vzduchu je rosný bod 12,9°C. Nicméně při 21°C a 70% relativní vlhkosti (relative humidity - RH) vzniká rosný bod již při 15,3°C. Proto na vnitřním povrchu konstrukce může v oblastech s nízkými povrchovými teplotami docházet ke kondenzaci vlhkosti a rozvoji plísní. Hlavním cílem tepelné ochrany jsou samozřejmě minimální ztráty tepla, těch dosáhneme nejen správným řešením detailů, ale především volbou vhodné tloušťky tepelné izolace.

Ochrana proti hluku

Střechou, střešními okny atd., se do obytných podkrovních prostor může dostávat hluk
z okolí velmi lehce. Z tohoto důvodu by se mělo dbát zvýšené pozornosti i při řešení akustiky šikmých střech.

 

Minerální izolace je akusticky účinná díky své vláknité struktuře. V prostoru šikmé střechy proto působí jako tlumič. Jako tlumicí výplň do mezery dvojité konstrukce je naprosto nevhodný tuhý materiál s uzavřenými póry typu pěnový polystyren nebo polyuretanová pěna. Užitím těchto materiálů vznikne zcela jiný typ konstrukce, vnější opláštění konstrukce spojené tuhým jádrem, které výrazně snižuje zvukově izolační vlastnosti

 

Nejefektivnější akustická izolace je ta, která neobsahuje tuhé prvky (akustické mosty).
U klasického zateplení bychom se vždy potýkali s tuhostí vlastního krovu (krokví), a proto nabízíme zákazníkům i systém zateplení nad krokvemi, který je z hlediska akustiky i tepelné ochrany tou nejvhodnější variantou. Minerální izolace má zvukopohltivé vlastnosti, díky kterým se po jejím aplikování zvyšuje i vzduchová neprůzvučnost celé konstrukce v dB. Zlepšení konstrukce záleží vždy na jejím druhu a provedení, statistiky u nejběžnějších konstrukcí je v rozpětí 5 - 15 dB.

Zateplení šikmé střechy ISOVER

Požární ochrana

Stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska požární ochrany hodnotí pomocí tzv. požární odolnosti (PO), což je doba v minutách, po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, který probíhá za normou stanovených podmínek. PO se ověřuje zkouškami (model konstrukce se vystaví za daných podmínek účinkům požáru) nebo výpočty, extrapolacemi, atd. PO ověřuje autorizovaná osoba, která vydává protokol o klasifikaci (PKO - požárně klasifikační osvědčení, PK - protokol o klasifikaci).

Požární odolnost se stanovuje v základní stupnici: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 min. Tyto třídy PO jsou doplněny o písmenné symboly vyjadřující mezní stav udávané požární odolnosti. Požární odolnost skladeb šikmých střech se zkouší pro mezní stavy: R (únosnost a stabilita konstrukce), E (celistvost konstrukce) a I (Izolační schopnost - mezní teploty na neohřívaném povrchu). Požární odolnost v minutách se hodnotí vždy jako odolnost celé skladby, nikdy nelze hodnotit samostatnou izolační desku či jiný jednotlivý prvek dané skladby. Konkrétní materiály pak z hlediska požární bezpečnosti charakterizujeme třídou reakce na oheň, kterou uvádíme u specifikace jednotlivých výrobků. 
Třída reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému je za daných podmínek vystaven. Je to výsledek celého souboru zkoušek. Všechny výrobky z minerální vlny Isover jsou zařazeny dle ČSN EN 13501-1 do třídy reakce na oheň A1 (A2).

Vzduchotěsnost

Vzduchotěsnost je nutná podmínka pro dosažení minimalizace tepelných ztrát. Každá netěsnost znamená výrazné tepelné ztráty. Maximální vzduchotěsnost lze dosáhnou jen provedením parotěsných konstrukcí a jejich spojů. Již ve fázi projektu musí být vypracován podrobný koncept celkové vzduchotěsnosti se všemi spoji stavebních prvků, napojeními i průchody. V dřevěných stavbách se doporučuje provést rozvody instalací
z interiérové strany parozábrany. Parotěsná konstrukce by měla splnit tyto zásady:

Obecně jsou fólie, lepenky, desky, omítky v ploše vzduchotěsné.

Materiály musí být mezi sebou sladěny a nesmí se vzájemně poškozovat, zvláště izolační pásky a lepidla.

Odolnost proti vlhkosti a UV záření, včetně odolnosti proti protržení.

Musí bránit difuzi vodních par a zaručit tak vzduchotěsnost
- v regionech s chladnou zimou se vždy umisťuje z teplejší strany, tedy z interiéru.

Vše finálně doporučujeme ověřit Blower Door testem.