Akustická izolace
Požární odolnost
Tepelná izolace
3 minutes min

SYSTÉM ISOVER CLADISOL - RYCHLÉ A EKONOMICKÉ OPLÁŠTĚNÍ HALOVÝCH OBJEKTŮ

Nové systémové řešení na českém trhu pro opláštění montovaných hal, Isover Cladisol, je odpovědí na zvyšující se požadavky na opláštění skeletových staveb z hlediska tepelně technických vlastností, požárních odolností a akustiky. Systém Isover Cladisol má tradici výroby v zahraničí, v roce 1997 byl úspěšně patentován v Německu a od té doby je již prověřený a plně zavedený.

Systém Cladisol

Základem systému Isover Cladisol jsou ocelové C kazety výšky 600 mm kladené na sebe a spojeny v nosu kazety. Tloušťku kazet lze upravit dle požadavků na statiku a požární odolnost.

V České republice jsou ocelové prvky do tohoto systému dodávány společností AcelorMittal a.s., která zároveň zpracovává návrh statiky.

Důležitou součástí systému je izolace z kamenné vlny Isover Fassil, která je vkládaná ve dvou vrstvách s přesahem svislých spár.

 

Vnitřní vrstva izolace má standardní rozměr desek 1200 x 600 mm, díky čemuž ji lze dobře zasunout do C kazety.

 

Druhá vrstva izolace je již částečně mimo nos C kazety a v této poloze drží díky drážce v izolaci, která slouží pro fixaci v nosu C kazety.

Část druhé vrstvy izolace je tedy předsazená mimo kazetu a tvoří souvislou vrstvu izolace. Toto řešení umožňuje minimalizovat tepelné mosty, to je také důvodem proč má druhá vrstva izolantu rozměry 1200 x 610 mm. Je tedy o 10 mm širší, aby bylo vodorovné napojení izolace bez spáry.

 

Celé souvrství může mít tloušťku 120 mm až 240 mm.
 

Fasádu pak tvoří trapézový plech, který je kladen svisle. Systém Isover Cladisol umožňuje použít různé tloušťky plechu, barvy, tvar vlny atd. To dovoluje variabilitu z důvodu statiky i architektonického vzezření. Díky tvaru trapézu je mezi tepelnou izolací a plechem vzduchová dutina, kterou může proudit vzduch, a je celá skladba difúzně otevřená.

Trapézový plech je spojen s C kazetami pomocí dvouzávitových distančních šroubů, které proházejí předsazenou vrstvou tepelné izolace. Díky tomu jsou tepelné mosty omezeny na naprosté minimum.

isover-system-cladisol-skladba

Technické vlastnosti Isover Cladisol

Díky použité izolaci z kamenné vlny Isover Fassil dosahuje celý systém nadprůměrných hodnot v tepelně technických, akustických vlastnostech a v požární odolnosti.

 

Tepelně technické vlastnosti

Díky součiniteli tepelné vodivosti λ=0,034 W·m-1·K-1dosahuje celá skladba nadprůměrných hodnot součinitele prostupu tepla U.
Na základě akreditovaných výpočtů lze doložit hodnoty skutečného součinitele prostupu tepla U, tedy včetně započtení bodových a lineárních tepelných mostu (šrouby, respektive nos C kazety). Tyto hodnoty tak nejsou zkreslené.
Nejlepší hodnota U vč. započtených tepelných mostů, při tloušťce izolační vrstvy 240 mm je 0,253 W·m-2·K-1.

 

Akustické vlastnosti

Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány tloušťkou tepelné izolace a zároveň tloušťkou plechu použitých ocelových prvků. Díky dostatečnému množství vyzkoušených skladeb lze doložit hodnoty vzduchové neprůzvučnosti v rozmezí 47 až 55 dB. Hodnoty byly naměřeny v akreditované zkušebně v UCEEB v Praze. Při srovnání s jinými systémy pro opláštění hal s izolací z PIR nebo PUR jsou hodnoty vzduchové neprůzvučnosti systému Isover Cladisol přibližně o 20 dB vyšší.

 

Požární odolnost

Díky vysoké objemové hmotnosti izolace OH≥50 kg·m-3 lze garantovat vysoce nadprůměrné požární odolnosti. V akreditované zkoušce ve zkušebně Fires a.s. dosahovaly hodnoty odolnosti při vnitřním požáru EI45/EW120 a při vnějším požáru EI12/EW120. Tyto výsledky řadí Isover Cladisol mezi premianty v oblasti lehkých skládaných obvodových plášťů.