Všeobecné provozní podmínky isover.cz

1. Vymezení pojmů
Tyto Všeobecné provozní podmínky platí pro poptávání zboží u partnerských prodejních míst prostřednictvím webových stránek www.e-isover.cz (dále jen „webová stránka") provozovaných společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (dále jen „Saint-Gobain"), se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 25029673, DIČ CZ25029673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9601.
Saint-Gobain je právnickou osobou, která provozuje webovou stránku s poptávkovým systémem umožňujícím propagaci zboží nabízeného a prodávaného partnerskými prodejními místy - prodávajícími. Saint-Gobain propaguje vlastní výrobky (zboží) za účelem jejich koupě u prodávajících. Saint-Gobain jedná při provozování webové stánky v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti a poskytuje kupujícímu služby webové stránky a na ní umístěného poptávkového systému za účelem zasílání poptávek třetím stranám (prodávajícím).
Prodávající je osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, která prodává zboží a která se na základě svého dobrovolného rozhodnutí zapojila do poptávkového systému na této webové stránce.
Zboží - veškeré zboží, které je na těchto webových stránkách nabízeno k poptání u prodávajících. Název a hlavní charakteristika zboží, je uvedena u konkrétního produktu.
Uživatelem nebo kupujícím se pro účely těchto podmínek rozumí uživatel těchto webových stránek (registrovaný či nikoli), který si jejich prostřednictvím poptá zboží u prodávajícího.
Spotřebitelem je pak pro účely těchto podmínek každý člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Vytvoření poptávky a vznik kupní smlouvy
1. Informace o zboží v rámci webové stránky nejsou závaznou nabídkou a netvoří návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až nabídka prodávajícího doručená kupujícímu na základě poptávky kupujícího.
2. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a zvoleným prodávajícím, kterého si kupující vybere při realizaci poptávky z nabídky na webové stránce, tím, že kupující potvrdí zvolenému prodávajícímu jeho nabídku učiněnou na základě poptávky kupujícího (dále jen jako „kupní smlouva"). Tento vybraný prodávající je od okamžiku vzniku kupní smlouvy jediným a výlučným subjektem odpovědným za prodej a dodání zboží kupujícímu.
3. Před zasláním poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do poptávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit". Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po přijetí poptávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí.
4. Odesláním poptávky kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před odesláním poptávky upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
5. Kupující a prodávající si mohou dohodnout další podmínky nad rámec těchto podmínek.
6. Ceny na této webové stránce se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Cena zboží uvedená na webové stránce je maximální prodejní cenou, z této ceny mohou být prodávajícími poskytovány další slevy dle jejich uvážení.
7. Společnost Saint-Gobain a prodávající si vyhrazují právo odmítnout poskytnutí slevy nebo jiné výhody, která je pro uživatele dostupná v omezeném množství nebo četnosti (například pro první nákup nebo nákupy v určitém čase), pokud existuje podezření, že na straně uživatele se jedná o opakovanou registraci za účelem obejití těchto omezení. Odmítnutí bude uživateli sděleno e-mailem.
8. V případě uplatnění slevy ze speciálních marketingových akcí, nelze tyto slevy navzájem sčítat ani jakkoli kombinovat.

3. Dodací podmínky a způsob platby
1. Zboží je prodáváno pouze po ucelených baleních.
2. Pokud má poptávané zboží prodávající skladem, je možný odběr ihned po uzavření kupní smlouvy v rámci otevírací doby prodávajícího. Pokud zboží není skladem, prodávající zboží se souhlasem kupujícího objedná a termín dodání bude s kupujícím sjednán individuálně.
3. Platba je možná v hotovosti při převzetí zboží, kartou nebo převodním příkazem, dle dohody s konkrétním prodávajícím.

4. Práva z vadného plnění
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě, že je kupujícím spotřebitel také § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí. Odchylky realizované dodávky zboží od kupní smlouvy, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si dodané zboží prohlédnout.
3. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost takovou vadu zjistit, je kupující povinen vytknout neprodleně. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.
4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

5. Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy
1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud poslední den lhůty kupující odešle odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Společnost Saint-Gobain není prodávajícím a nelze tak vůči ní odstupovat od kupní smlouvy.
2. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
3. Uplatní-li kupující-spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozích odstavců, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5. Pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto oddílu obchodních podmínek může kupující-spotřebitel využit následující vzorový formulář:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:
(Pokud si přejete odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej)
Prodávající: ______________
Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č.: _______
Datum uzavření smlouvy:________
Jméno a příjmení kupujícího: __________
Adresa kupujícího: ________
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:
Datum:

6. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy
1. Společnost Saint-Gobain jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujících za následujícími účely:
- uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány společností Saint-Gobain, pro kterou je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek, a
- nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž pro tento účel zpracovává společnost Saint-Gobain osobní údaje kupujících pouze s jejich souhlasem po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, nezruší-li kupující svůj souhlas se zpracováním tohoto údaje dříve.
2. Společnost Saint-Gobain osobní údaje kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Společnost Saint-Gobain archivuje rovněž poptávky kupujícího vytvořené prostřednictvím webové schránky, a to po dobu 3 let od jejich vzniku.
3. Společnost Saint-Gobain předává osobní údaje kupujícího prodávajícímu jako dalšímu správci osobních údajů pro účely jednání o kupní smlouvě, resp. jejího uzavření a plnění. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Saint-Gobain či prodávající, kterému byly osobní údaje předány, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pověřeným zpracovatelem osobních údajů může být zejména agentura zajišťující technický provoz těchto webových stránek, či výrobce zboží.
4. Kupující má ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. Kupující má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
5. Kupující, který udělil společnosti Saint-Gobain souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, nebo e-mailem na adrese eisover@isover.cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou formou může kupující odmítnout i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů až do doby takového odvolání.

7. Závěrečná ustanovení
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2. Saint-Gobain, není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Veškeré právní vztahy se řídí právním řádem České republiky (nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li kupujícím osoba odlišná od spotřebitele, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.
4. Tyto podmínky uživateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem odeslání poptávky uživatel přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek ve znění platném v den odeslání poptávky včetně ceny objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
5. Mimosoudní vyřizování stížností uživatelů zajišťuje společnost Saint-Gobain prostřednictvím elektronické adresy eisover@isover.cz. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle Saint-Gobain na elektronickou adresu uživatele.
6. Spotřebitelé se mohou se svou stížností, podnětem či dotazem obrátit také na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.
7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2018. Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách v den odeslání poptávky uživatele.