Požární odolnost

Jak na lehké požárně odolné ploché střechy

Realizace lehké požárně odolné ploché střechy na trapézovém plechu s minerální a kombinovanou izolací (MW, EPS+MW), včetně systémů TOP ROOF a SG COMBI ROOF.

Postup montáže a nejčastější chyby

Doprava materiálů na střechu

Tepelné izolace a další materiály jsou na střešní nosnou konstrukci vyzdviženy nejčastěji jeřábem. Doprava po střešním plášti přímo na místo aplikace je prováděna buď ručně, nebo za pomocí často individuálních transportních prostředků.

Nosný trapézový plech

Nosnou konstrukci tvoří trapézové plechy navržené pro konkrétní statické podmínky střechy. Střechy jsou určeny pro velkorozponové konstrukce, běžně 6 m a více. Je možno je navrhovat také pro všechny sněhové oblasti. Limitujícím kritériem pro návrh trapézového plechu jsou hodnoty napjatosti stanovené pro požární situaci - pro větší rozpon (popř. zatížení) se tedy navrhne staticky výkonnější trapézový plech. Statické podmínky se liší dle požadované délky požární odolnosti.

Parozábrana

Na trapézový plech je umístěna parozábrana, kterou zde mohou tvořit asfaltové pásy nebo nejčastěji PE fólie. Druh parozábrany nemá na požární odolnost střechy vliv. Pro doplňkovou klasifikaci DP1 je třeba u parozábrany dodržet max. tl. 2 mm a výhřevnost max. 15 MJ/m2. Spoje parozábrany je třeba dobře slepit pomocí originálních lepících pásek.

- POZOR: Lepení pomocí nesystémových necertifikovaných lepících pásek (např. kobercových) je nepřípustné.

Požárně dělící vrstva v systémech SG COMBI ROOF

V kombinovaných systémech SG COMBI ROOF 30M (EPS+MW) se na parozábranu aplikují dvě vrstvy izolačních desek Isover MW v tloušťce nejčastěji 2 × 30 mm se vzájemným převázáním spár v obou směrech. Desky Isover MW 2 × 30 mm mají dostatečnou pevnost proti možnému prošlápnutí. V případě použití desek MW tloušťky 2 × 20 mm (SG COMBI ROOF 15M) je tato vrstva samostatně nepochozí a je třeba aplikovat následnou izolační desku EPS, která již pochozí je.

Pokládka velkoformátových desek z MW

V systémech SG COMBI ROOF se jako požárně dělící vrstva používají velkoformátové desky MW, které minimalizují počet spár a zvyšují produktivitu pokládky.

- POZOR: Použití jiných typů izolantů je dle příslušného protokolu o klasifikaci požární odolnosti nepřípustné.

I) Hlavní tepelná izolace Isover EPS (v systémech SG COMBI ROOF)

Jako hlavní tepelná izolace lehkých požárně odolných střech SG COMBI ROOF se na požárně dělící vrstvu MW pokládají polystyrenové desky Isover EPS dle konkrétních požadavků na pevnost v tlaku.

Nejčastěji se používají stabilizované desky Isover EPS 100 pro běžné střechy, Isover EPS 150 a 200 pro střechy s vysokým namáháním v tlaku tj. střešní terasy, vegetační střechy apod. Jako podkladní vrstvu je možno použít desky Isover EPS 70. Desky se zpravidla používají v rozměru 1000 × 1000 mm, v případě potřeby až 2500 × 1000 mm.

II) Hlavní tepelná izolace Isover MW (také pro systém TOP ROOF)

V případě lehkých požárně odolných střech s minerální izolací Isover MW se izolační desky pokládají zásadně minimálně ve dvou vrstvách se vzájemným posunem spár v obou směrech

- POZOR: Při nedodržení této podmínky vzniknou v konstrukci tepelné a požární mosty. Požární mosty v průběžné spáře se projeví zejména při mimořádné situaci požáru, kdy dochází u konstrukce k velkému průhybu a tím k rozevírání spár s možností průniku požáru k hydroizolaci. Pro konstrukce druhu DP1 dle ČSN 73 0810 je jednovrstvé provedení tepelné izolace MW nepřípustné. Vrchní pochozí vrstva (Isover S, S-i) se provádí v tloušťce min. 50 mm (doporučeno 60 mm). Celková tloušťka tepelné izolace musí vyhovovat jak tepelně-technickým požadavkům, tak požárním požadavkům dle navržené požární odolnosti.

III) Hlavní tepelná izolace Isover LAM

Isover LAM je systém velkoplošných střešních lamel s kolmým vláknem, které mají proti běžným minerálním deskám při zachování pevnosti v tlaku nižší hmotnost, lepší manipulovatelnost a tloušťku až 300 mm. Lamely s kolmým vláknem Isover LAM může vzhledem k nízké hmotnosti a svému rozměru pokládat jeden pracovník. Lamely je třeba přímo na paletě otočit o 90° a transportovat na místo ve svislé poloze.

Pokládka desek Isover LAM

Střešní lamely Isover LAM s kolmým vláknem se pokládají kolmo na vlny trapézového plechu. Na lamely se následně pokládají pochozí desky Isover S, nebo Isover S-i v tloušťce min. 50 mm.

Poloha minerálních desek a lamel

Izolační desky je třeba klást tak, aby posun vrstev MW ve směru kolmo na vlny trapézového plechu byl minimálně 200 mm. V rámci mezery mezi vlnami trapézového plechu smí být pouze jedna svislá spára (jedné vrstvy minerální izolace) tak, aby došlo k dobrému roznesení bodového zatížení tlakem. U lamel Isover LAM je třeba zajistit jejich vazbu také v ploše.

Spádování pomocí minerální vlny

Spádování se provádí pomocí minerální izolace Isover MW. Nejčastěji se používají jednostranně spádované desky (klíny) z minerální izolace Isover MW se spádem zpravidla 2 %, zakázkově potom jakýkoliv spád až do 15 %. Pro vyspádování úžlabí nebo tzv. rozháňky u atik se používají oboustranně spádované klíny Isover DK.

Spádování pomocí pěnového polystyrenu

Nejčastěji se používají jednostranně spádované desky (klíny) z EPS se spádem 2 % (v případě potřeby v dělení po 0,5 % tj. 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %...). Pro vyspádování úžlabí, nebo tzv. rozháňky u atik se používají jednostranné desky seřezávané do potřebného půdorysného rozměru přímo na stavbě.

Mechanické kotvení

Souvrství střešního pláště je nutno zajistit proti sání větru. Lehké požárně odolné pláště na trapézovém plechu se navrhují téměř výhradně jako mechanicky kotvené. Kotví se střešními kotvami v počtu a umístění kotev dle kotevního plánu. Používají se tzv. teleskopické střešní kotvy, které při náhodném našlápnutí na hlavu kotvy hydroizolaci nemohou poškodit.

Spojování hydroizolace

Finální hydroizolaci je třeba profesionálně spojit. Nejlepších výsledků se pro fóliové hydroizolace dosahuje pomocí svářecích automatů a to včetně svařování za horších povětrnostních podmínek. Svařování asfaltových pásů zejména na tepelné izolaci Isover EPS se provádí pomocí tzv. bočního hořáku tak, aby nedošlo k poškození polystyrenové tepelné izolace.

Hydroizolační souvrství

Jako hydroizolační souvrství se nejčastěji aplikují fóliové systémy, popř. systémy z asfaltových pásů. Konkrétní druh hydroizolace nemá na dosaženou požární odolnost žádný vliv. Při požadavku do doplňkové hodnocení druhu konstrukční části DP1 je třeba použít hydroizolaci vhodnou do požárně nebezpečného prostoru s klasifikací B ROOF (t3).

- POZOR: Fólie z měkčeného PVC je třeba od polystyrenové tepelné izolace oddělit separační vrstvou, aby nedocházelo k migraci změkčovadel a poškozování materiálů.

Závěr

Detailnější postup montáže můžete nalézt v prospektu k plochým střechám. Další informace jako hlavní výhody jednotlivých typů lehkých požárně odolných plochých střech nebo akustika či rozdílné vlastnosti variant střešního pláště PROTECT ROOF®.