Akustická izolace
Požární odolnost
3 min

AKUSTIKA SYSTÉMŮ LEHKÝCH POŽÁRNĚ ODOLNÝCH PLOCHÝCH STŘECH NA TRAPÉZOVÉM PLECHU PROTECTROOF

Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes dominantně používanou konstrukcí pro velkorozponové halové stavby, jako obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod.
Nejnovější systémy jako např. systém PROTECTROOF dosahují vysoké požární odolnosti REI 15 – REI 45 DP1. Také v oblasti akustiky vykazují tyto lehké a ekonomické konstrukce zajímavé vlastnosti. Jak se mění akustika střešních plášťů v závislosti na použité tepelné izolaci, hydroizolaci, popřípadě při doplnění extenzivního vegetačního souvrství vysvětluje tento příspěvek.

isover-aplikace-akusticke-izolace-1200x800.jpg
Ing. Pavel Rydlo

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Akustické zkoušky dle ČSN EN ISO 10140-2  

Stavební neprůzvučnost předmětných lehkých plochých střech se stanovuje dle ČSN EN ISO 10140-2 AKUSTIKA – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
Měření se provádí ve zvukových komorách, které splňují požadavek ČSN EN ISO 10140-5. Zkušební vzorek se zabuduje mezi místnost zdroje a příjmu do měřícího otvoru pro horizontální prvky. V místnosti zdroje se vybudí ustálený zvuk se spojitým spektrem v pásmu 100−5000 Hz. Měří se střední hladiny akustického tlaku (v dB) v obou místnostech.

 

Stavební neprůzvučnost je určena vztahem

L1

střední hodnota akustického tlaku v místnosti zdroje

Zkoušené lehké střešní pláště

V akustické laboratoři CSI Zlín byly zkoušeny variantní skladby střešních plášťů na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny MW, kombinovanou izolací EPS + MW a kombinovanou izolací PIR + MW. Vybrané skladby byly měřeny jak s hydroizolačním souvrstvím s fóliovou hydroizolací tloušťky 1,5 mm, tak dvouvrstvou hydroizolací z asfaltových pásů.

Pro zajímavost byla odzkoušena kombinovaná skladba EPS + MW doplněná o extenzivní vegetační souvrství.


Výsledky akustických zkoušek lehkých požárně odolných střech PROTECTROOF®

isover-vzorec-akustika-nepruzvucnost

Pozn: Váženou stavební neprůzvučnost R´w získáme z vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw přičtením vlivu vedlejších cest šíření zvuku k.

 

Jako horní vrstva minerální izolace se používají desky

ISOVER S (s pevností v tlaku 70 kPa)

ISOVER S-i (60 kPa).

 

Jako spodní vrstva minerální izolace se používají desky s podélným vláknem

ISOVER T (40 kPa)

ISOVER R (30 kPa)

ISOVER P (20 kPa)

lamelové desky s kolmým vláknem ISOVER LAM 70 (70 kPa)

ISOVER LAM 50 (50 kPa)

ISOVER LAM 30 (30 kPa)

 

Pro kombinované izolace s pěnovým polystyrenem se používají pro horní vrstvy výrobky

ISOVER EPS100150a200(s pevností v tlaku 100, 150 a 200 kPa).

 

Pro podkladní vrstvu je možno použít i

ISOVER EPS 70(70 kPa).

 

Pro vegetační střechy jsou k dispozici hydrofilní substrátové desky

ISOVER Flora

zpevněné substrátové desky ISOVER Intense

Shrnutí

Nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw dosahují skladby s minerální izolací. Skladby s kombinovanou izolací EPS + MW, případně PIR + MW, dosahují při shodné tloušťce izolace hodnot neprůzvučností o 4 dB nižších. 

Použitím asfaltových pásů místo lehkých folií dochází ke zlepšení neprůzvučnosti o 4–6 dB dle konkrétní skladby.

Doplnění lehkého vegetačního souvrství zlepší neprůzvučnost o 6 dB.

Projektové podklady pro navrhování lehkých požárně odolných střech je možné nalézt v katalozích společnosti ISOVER.