Akustická izolace
Požární odolnost

Akustika systémů lehkých požárně odolných plochých střech na trapézovém plechu PROTECTROOF

Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes dominantně používanou konstrukcí pro velkorozponové halové stavby, jako obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod.
Nejnovější systémy jako např. systém PROTECTROOF dosahují vysoké požární odolnosti REI 15 – REI 45 DP1. Také v oblasti akustiky vykazují tyto lehké a ekonomické konstrukce zajímavé vlastnosti. Jak se mění akustika střešních plášťů v závislosti na použité tepelné izolaci, hydroizolaci, popřípadě při doplnění extenzivního vegetačního souvrství vysvětluje tento příspěvek.

isover-aplikace-akusticke-izolace-1200x800.jpg
Ing. Pavel Rydlo

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Akustické zkoušky dle ČSN EN ISO 10140-2  

Stavební neprůzvučnost předmětných lehkých plochých střech se stanovuje dle ČSN EN ISO 10140-2 AKUSTIKA – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.
Měření se provádí ve zvukových komorách, které splňují požadavek ČSN EN ISO 10140-5. Zkušební vzorek se zabuduje mezi místnost zdroje a příjmu do měřícího otvoru pro horizontální prvky. V místnosti zdroje se vybudí ustálený zvuk se spojitým spektrem v pásmu 100−5000 Hz. Měří se střední hladiny akustického tlaku (v dB) v obou místnostech.

 

Stavební neprůzvučnost je určena vztahem

L1

střední hodnota akustického tlaku v místnosti zdroje

Zkoušené lehké střešní pláště

V akustické laboratoři CSI Zlín byly zkoušeny variantní skladby střešních plášťů na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny MW, kombinovanou izolací EPS + MW a kombinovanou izolací PIR + MW. Vybrané skladby byly měřeny jak s hydroizolačním souvrstvím s fóliovou hydroizolací tloušťky 1,5 mm, tak dvouvrstvou hydroizolací z asfaltových pásů.

Pro zajímavost byla odzkoušena kombinovaná skladba EPS + MW doplněná o extenzivní vegetační souvrství.


Výsledky akustických zkoušek lehkých požárně odolných střech PROTECTROOF®

isover-vzorec-akustika-nepruzvucnost

Pozn: Váženou stavební neprůzvučnost R´w získáme z vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw přičtením vlivu vedlejších cest šíření zvuku k.

 

Jako horní vrstva minerální izolace se používají desky

Isover S (s pevností v tlaku 70 kPa)

Isover S-i (60 kPa).

 

Jako spodní vrstva minerální izolace se používají desky s podélným vláknem

Isover T (40 kPa)

Isover R (30 kPa)

Isover P (20 kPa)

lamelové desky s kolmým vláknem Isover LAM 70 (70 kPa)

Isover LAM 50 (50 kPa)

Isover LAM 30 (30 kPa)

 

Pro kombinované izolace s pěnovým polystyrenem se používají pro horní vrstvy výrobky

Isover EPS100150a200(s pevností v tlaku 100, 150 a 200 kPa).

 

Pro podkladní vrstvu je možno použít i

Isover EPS 70(70 kPa).

 

Pro vegetační střechy jsou k dispozici hydrofilní substrátové desky

Isover Flora

zpevněné substrátové desky Isover Intense

Shrnutí

Nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw dosahují skladby s minerální izolací. Skladby s kombinovanou izolací EPS + MW, případně PIR + MW, dosahují při shodné tloušťce izolace hodnot neprůzvučností o 4 dB nižších. 

Použitím asfaltových pásů místo lehkých folií dochází ke zlepšení neprůzvučnosti o 4–6 dB dle konkrétní skladby.

Doplnění lehkého vegetačního souvrství zlepší neprůzvučnost o 6 dB.

Projektové podklady pro navrhování lehkých požárně odolných střech je možné nalézt v katalozích společnosti Isover.