Požární odolnost

Zajištění požární bezpečnosti

Požáry bytů se řadí co do počtu na první místo mezi odvětvími národního hospodářství. Způsobují nemalé hmotné škody a ohrožují lidské životy. Přestože se hlavní požární nebezpečí, zejména ve formě kouře vznikajícího při hoření vybavení interiéru, ukrývá uvnitř bytu
a šíření požáru po fasádách je naprosto výjimečné, tomuto tématu se věnuje stále větší pozornost.

Zajištění požární bezpečnosti ISOVER

Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit ztrátám na životech, zdraví a majetku. Stavby musí být navrženy tak, aby byla umožněna bezpečná evakuace osob, zabránilo se šíření požáru uvnitř a mimo stavbu a byl umožněn účinný zásah požárních jednotek.

Požadavky na požární bezpečnost staveb jsou stanoveny normami řady ČSN 73 08xx. Konkrétně pro zateplovací systémy jsou nejdůležitější ČSN 73 0810:2016, ČSN 73 0802
a další.

Zajištění požární bezpečnosti - ISOVER

 

Také v oblasti požární bezpečnosti dochází
k neustálému zvyšování požadavků.

 

Na tyto požadavky pak reagují výrobci materiálů a systémů takovým způsobem, aby naše kvalitně zateplené objekty byly ještě více bezpečné než dříve.

Obecně můžeme konstatovat, že správně provedené certifikované zateplovací systémy z pěnového polystyrenu i z minerální vlny jsou bezpečné a proto jsou také v celé Evropě velmi rozšířené. Oba materiály se dají dokonce s výhodou kombinovat.

Zajištění požární bezpečnosti - ISOVER

Kombinovaný izolant z pěnového polystyrenu
s krycí vrstvou z minerální izolace Isover Twinner v ohledu požární bezpečnosti předběhl svou dobu.

 

Byl úspěšně požárně odzkoušen jak středněrozměrovou zkouškou běžného požáru dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut), tak dokonce velkorozměrovou zkouškou dle ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut), která simuluje extrémní požár s plamenem výšky přes 5 m, který zasahuje přímo do oken dalšího podlaží.

Požadavky na fasádní zateplovací systémy

ČSN 73 0810:2016 zásadním způsobem zjednodušuje komplikované protipožární požadavky na zateplení.

 

Norma v článku 3.1.3 rozděluje bytové stavby na
4 kategorie:

dle jejich požární výšky (PV), konkrétně jednopodlažní objekty

objekty s požární výškou h ≤ 12m

objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m

výškové objekty nad 22,5 m.

Zajištění požární bezpečnosti - ISOVER

Požární pruhy a další požadavky u objektů s požární výškou 12-22,5 m

U těchto objektů ČSN 73 0810:2016 v čl. 3.1.3.3. požaduje provést v úrovni založení zateplení a nad okny každého podlaží provedení pruhu nehořlavého zateplení šíře min.
900 mm.

Dále pak lokální požární bariéry šíře 250 mm okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechniky apod.

Jako ekvivalentní úpravu k uvedeným vodorovným pruhům a lokálním požárním bariérám je možno použít jiné řešení odzkoušené dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut).
Dle článku 3.1.3.6 je třeba z nehořlavého systému (minerální izolace) provést i další místa:

Prostory vnějších únikových cest (vnější schodiště, pavlače) do vzdálenosti 1,5 m

(měřeno po obvodu objektu).

Průjezdy, průchody

(ze všech stran).

Podhledy horizontálních částí

(při ploše na 1 m2, nebo šířce římsy nad 0,3 m).

Mezi jednotlivými objekty svislým pruhem

(šíře min. 900 mm).

Okolo otvorů vnitřních schodišť do vzdálenosti 1,5 m

(po celé výšce, měřeno po obvodu objektu).

V oblasti bleskosvodu min. 250 mm na každou stranu

(nebo umístit svod min. 100 mm od fasády).

Alternativou k uvedeným požadavkům čl. 3.1.3.6 je provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785-1
(100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut).

 

Uvedenému požadavku vyhoví např. systémy Isover Twinner.

 

Zateplení na zateplení - objekty do 22,5 m

V případě, že je třeba zateplovat již zateplený objekt, požadavky stanovuje odst. 3.1.3.6.
a 3.1.3.8. Obecně platí požadavky pro běžné zateplení s tím, že požární pruhy je třeba provádět až na nosnou nehořlavou stěnu.

Také pro zateplení na zateplení se považuje za vyhovující provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785-1
(100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut) – vyhoví např. systémy Isover Twinner.

 

Zjednodušení zateplení objektů s požární výškou
12-22,5 m pomocí zateplení

Zateplovací systémy s izolantem Isover Twinner při splnění všech protipožárních požadavků výrazně zjednodušují provedení, protože není nutno vkládat vodorovné ani svislé pásy minerální izolace a řešit další předepsaná opatření.

Zajištění požární bezpečnosti - ISOVER

Zdravotnická zařízení

Lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami, dále pak ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště tvořící provozní celek, tam všude musí být vnější zateplení také z materiálů A1 nebo A2, čili z minerální vlny.

 

Další požadavky

ČSN 73 0810:2016 uvádí pro zateplování množství dalších souvislostí, například výškové umístění pásů MW, vazby na požární otevřenost, požární úseky, zatřídění konstrukčních částí apod. Certifikovaný zateplovací systém pro bytové stavby proto vždy navrhuje odborně způsobilá osoba
v rámci projektu zateplení

POZOR

Od 1. 8. 2016 je povoleno dle ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 pro zateplení stěn včetně zateplení stěn pod úrovní terénu používat izolační materiály třídy reakce na oheň nejhůře E.

Používání materiálů třídy reakce na oheň F je tedy pro vysoké riziko požáru při skladování popř. v průběhu zabudování zcela zakázáno. Požadavek platí pro všechny typy izolantů
tj. expandovaný i extrudovaný polystyren.a požárně bezpečnostního řešení stavby.