Tepelná izolace

Vlhkost v izolaci po zatopení povodňovou vodou

V souvislosti s důsledky povodní se vyskytlo množství dotazů, co se stane s vláknitou izolací, je-li vystavena působení kapalné vlhkosti, například zatopením zařízení povodňovou vodou. V tomto článku vám na vaše dotazy odpovíme.

isover-vytopena-izolace-1200x800
isover-vit-koverdynsky

Autor článku: Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.

Je známo, že tepelné izolace plní svoji funkci pouze tehdy, jsou-li suché. Jejich podstatou je totiž uzavření vzduchu do malých prostorů, které nedovolují jeho pohybu. Pro zachování suchého stavu izolace jsou kvalitní výrobky opatřeny hydrofobizací. Pokud se během montáže izolace dostane materiál do kontaktu např. s dešťovou vodou, pak dopadající voda bude po povrchu stékat, a netvoří překážku pro konečné zakrytí plechem, který tvoří ochranu před případným trvalým působení srážkové vody.

 

Z krátkodobého hlediska tedy nemůže dešťová voda ohrozit izolační schopnost materiálu.

 

Přesto však všechny technické normy a předpisy požadují výslovně nutnost ochrany před vlhkostí během transportu či skladovaní.

Mnohé odborné články uvádějí, že vlhkost, která zaujímá 1% objemu izolace způsobuje zvýšení tepelné vodivosti o 4 až 6 %. Důvodem je skutečnost, že tepelná vodivost vody je 25 x větší než tepelná vodivost suchého nehybného vzduchu. Z těchto důvodů je tedy pro zachování správné a dlouhodobé funkce izolace nezbytně nutné předejít jejímu možnému navlhnutí.

Dlouhodobé působení vlhkosti

Případné dlouhodobé vystavení materiálu vlhkosti, například zatopení zařízení povodňovou vodou, ovšem přináší ztrátu izolační účinnosti spolu s dalšími nežádoucími jevy. Pórovitou strukturu izolací z minerální vlny tvoří prostorově nahodilé uspořádání jednotlivých vláken. Jejich trvalou vzájemnou polohu zajišťuje organické pojivo. Pokud by došlo po určité době
k proniknutí vody do celého průřezu izolační vrstvy, může dojít kvůli agresivním složkám záplavové vody k narušení nebo částečnému vyplavení tohoto pojiva.

 

Materiál poté "slehne" a ani po případném oschnutí se mu nevrátí původní struktura. Zplihlá, byť vyschlá izolace, by nemohla plnit svůj účel - neizolovala by.


Naznačena krajní situace má další souvislosti. Povodňová voda je, možno říci, vždy kontaminovaná (především organickými zbytky). Při případném vysýchání je neodmyslitelně nutné počítat s velmi dlouhou dobou (podle tloušťky izolace a teplotních podmínek týdny i měsíce). Za těchto okolností vznikají předpoklady pro tvorbu plísní, zápachu a souvisejících jevů. V tomto případě pak není jiné řešení než vše demontovat, zařízení znovu ošetřit protikorozním nátěrem a namontovat novou tepelnou izolaci. 

Vliv vlhkosti na nerezová potrubí

U nerezových potrubí a zařízení hrozí riziko vzniku mezikrystalové koroze působením chloridových iontů, které se v záplavové vodě velmi pravděpodobně vyskytují. V tomto případě je výměna izolace nutností a to za izolaci suchou a navíc v AS kvalitě (izolační materiál musí mít deklarovaný limitní obsah chloridových iontů CL10 - 10 mg/kg izolačního materiálu - dle ČSN EN 13468 a AGI Q 132).

Při obnovách izolací u nerezových potrubí a zařízení lze s výhodou využít produkty společnosti Isover, protože všechny výrobky Orstech jsou standardně vyráběny v AS kvalitě.

Z praxe roku 2002 se ukázalo, že zatopená potrubí mají navíc ucpané spoje jemným blátem
i v případě oplechování, takže vyschnutí namočené izolace by nemohlo proběhnout bez demontáže oplechování. Stejný problém s vysycháním izolačního materiálu může také nastat u výrobků s hliníkovým polepem.

U zatopených potrubí a zařízení je výměna tepelné izolace
z minerální vlny jednoznačnou nutností, protože:

Jakákoliv redukce původní izolační tloušťky znamená i v případě dokonalého vyschnutí redukci izolační schopnosti.

Zplstnatělá minerální vlna má nesrovnatelně vyšší hodnoty součinitele tepelné vodivosti i v případě dokonalého vyschnutí.

Vlhká izolace neizoluje. Pokud je izolace navíc opatřena povrchovou ochranou - oplechováním - je možnost vysušit tepelnou izolaci sotva nadějná, beze ztráty původní struktury vyloučená.

Pokud by se jednalo o vodu, která je znečištěna (přívalové deště, povodně), hrozí i riziko, že v izolaci dojde k výskytu plísní.

Z vlhké izolace může kapat voda, která by mohla způsobit další následné škody na jiných technologických zařízeních.

Bude-li se provozovatel snažit provozovat vlhké potrubí, mohlo by při dostatečně vysoké provozní teplotě dojít i k neočekávanému úniku nahromaděné vlhkosti a hrozit opaření přítomné obsluhy.

Oprava izolací

Náprava zatopených izolací znamená jejich stržení, ekologickou likvidaci, revizi, případně opravu povrchu pod izolací (nový protikorozní nátěr) a provedení zcela nového izolačního systému. Náklady jsou vyšší než u původně pořizované izolace. Ignorování nutnosti naznačené nápravy znamená znásobení tepelných ztrát v provozu izolovaného zařízení
a pozvolné narůstání dalších škod způsobených přítomností vody pod plechovým krytem izolační vrstvy.