Tepelná izolace

REALIZACE ŠIKMÉ STŘECHY - UCHYCENÍ A DALŠÍ RADY

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem, jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. V tomto článku sepíšeme hlavní zásady zateplování a konstrukčního řešení střechy.

isover-rady-k-realizaci-sikme-strechy

Základní informace

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do prostoru mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu a to vždy podle tloušťky izolace dané výpočtem.

U skladeb s paropropustnou krytinou (např. tašky) je výhodné vložit izolaci na celou výšku krokví a dle navržené celkové tloušťky zbývající izolaci vložit pod nebo nad krokve do roštů. Díky použití kvalitních membrán obvykle není třeba odvětrávat prostor mezi izolací a difuzní fólií (relativní vlhkost vnitřního vzduchu < 50 %), vše ověří výpočet.

 

V případě horších vlhkostních podmínek a rizika zabudování vlhkosti je možné vytvořit provětrávanou skladbu zateplení mezi tepelnou izolací a difuzní fólií.

 

U skladeb s parotěsnou krytinou (asfaltové šindele, plech apod.) se navrhuje odvětrávání mezi krytinou (resp. bedněním) a izolací, která je chráněná difuzní fólií. 

Zásady konstrukčního řešení

 • Zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající dřevěné konstrukce, předepsat maximální vlhkost dřeva pro realizaci zateplení a volbou kvalitní difuzní fólie zajistit její odpařování (Tyvek: sd ≤ 0,03 m).
 • I v případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem na spodní straně krytiny/bednění) a vždy zajistit její odvodnění.
 • Zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce navržené krytiny).
 • Navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace Isover a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu tepla, roční bilance vodních par a minimální vnitřní povrchové teploty.
 • Dle vlhkostních podmínek, typu difuzní fólie, složitosti tvaru střechy a počtu prostupů, oken a vikýřů zvážit, zda je nutné skladbu zateplení navíc provětrávat mezi izolací a difuzní fólií resp. mezi bedněním s difuzní fólií a izolací.
 • U provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) navrhnout dostatečně velké přiváděcí i odváděcí otvory u okapu a hřebene.

 

Dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, navrhnout podrošt, nebo nadrošt.

 

 • Směrem do interiéru umístit parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV nebo Isover Vario® XtraSafe.
 • Mezi parobrzdou Isover Vario® KM Duplex UV a vnitřním obkladem vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací a zvýšit tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout tloušťky navržené výpočtem.

 

Pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, je třeba dodržet zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod parobrzdou 4:1 až 5:1 (např. nad parobrzdou 200 mm, pod parobrzdou 40 mm izolace).

Zásady realizace zateplení

Kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu. Normou pro konstrukční dřevo je 15 %, kterých se jen velmi těžko dosáhne, proto je vhodné použít difuzní fólii s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≤ 0,03 m (Tyvek).

Dodržení projektantem navrženého materiálového složení skladby nebo využití konzultace s výrobcem izolace a membrán.

Zajištění předepsané výšky provětrávané dutiny u větraných skladeb zateplení (mezi izolací a difuzní fólií) a napojení dutiny na venkovní prostředí u okapu a hřebene.

Vytvoření vzduchotěsného spoje a napojení membrán u prostupů, štítů oken atd.

Potřeba dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a jejího odvodnění směrem do žlabu.

V případě, že je nutné změnit typ izolace nebo membrán předepsaných v návrhu skladby, je nutné použít náhradu s minimálně stejnými či lepšími vlastnostmi a skladbu nechat ověřit výpočtem.

Tipy na závěr

Návrh konstrukčního řešení doplňte o detailní řešení kritických míst z hlediska vzduchotěsnosti a provětrávání:

 1. Napojení parobrzdy na prostupující konstrukce (štítové a komínové zdivo), instalační prostupy u oken.
 2. Napojení tepelné izolace po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, event. vaznice.
 3. Napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací a difuzní fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene (dle doporučení výrobce krytiny).

Ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její těsnosti (Blower Door test).

Pokud výška latí podroštu nestačí pro tloušťku izolace, lze latě podroštu přichytit ke krokvím pomocí závěsů - viz doporučení výrobců SDK systémů (např. Rigips).