Požární odolnost

Protipožární ochrana

Při projektování a výstavbě i rekonstrukcích stavebních objektů se vyžaduje, aby tyto budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby vyhovovaly též požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním.

Přitom se nejedná pouze o hořlavost použitých materiálů (klasifikace podle třídy reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1), ale i celkové chování v průběhu požáru.

Jakákoliv stavební konstrukce (rozumí se celá skladba) se z hlediska požární ochrany hodnotí pomocí tzv. požární odolnosti, což je doba v min., po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, který probíhá za normou stanovených podmínek.

Zkoušky požární odolnosti

Požární odolnost se ověřuje na základě zkoušek (model konstrukce se vystaví za daných podmínek účinkům požáru) nebo výpočty, extrapolacemi atd. Ověřuje ji autorizovaná osoba, která vydává protokol o klasifikaci (PK). Protipožární system ISOVER FireProtect je určen pro požární ochranu stavebních ocelových nosných konstrukcí ve smyslu ČSN P ENV 13381-4.

Desky z minerálních vláken Isover FireProtect 150 nacházejí také uplatnění v několika dalších aplikacích. Velká míra přesnosti při výrobě je předurčuje pro použití jako výplňový materiál při výrobě protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Dále se používají jako deskový materiál pro požární ucpávky v konstrukcích, které na stavbách oddělují požární úseky.