Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Odvádění přebytečné vody z vegetační střechy

Pokud je zcela naplněna hydroakumulační kapacita střechy, přebytečnou vodu je nutné odvádět spodní částí vegetačního souvrství pryč. Popíšeme, jaké vrstvy a v jakých případech je potřeba zakomponovat do skladby vegetační střechy.

isover-odvadeni-prebytecne-vody-ze strechy

Střechy s hydrofilní minerální vlnou mají i v nejúspornější variantě (50 mm Isover FLORA + 30 mm substrát) velmi dobrou vodní kapacitu, minimálně 51 litrů na m2. Toto množství odpovídá velmi silnému dešti v délce trvání 2 hodiny (za ideálního stavu, kdy je střecha zcela vyschlá). Dimenzování drenáže střechy se ale vždy provádí za stavu maximálního nasycení vodou.

Varianty vegetačních střech popsané v předchozí kapitole obsahují kromě informace o množství vody, které tyto střechy dokáží pojmout, také informace o procentuálním odtoku vody (pomocí součinitelů odtoku).

isover-skladba-vegetacni-strechy-pro-odvod-prebytecne-vody

Drenážní vrstva

Střechy s hydrofilní vlnou malého rozsahu (do 50 m2) obvykle nepotřebují speciální drenážní prvky, protože hydrofilní vlna odvádí vodu v celém svém objemu, pokud je ve střeše alespoň minimální sklon (na obrázku var. 1).

Pokud je rozsah střechy větší nebo je její tvar komplikovanější, vegetační souvrství musí být doplněno o plošnou drenáž, obvykle z nopové fólie (na obrázku var. 2). 

V některých případech je možné nopovou fólii vynechat i u větších střech, je ale nutné provést výpočet drenážní kapacity střechy.

 

V kalkulaci se obvykle počítá s přívalovým deštěm v délce trvání 15 minut.

 

V příloze A normy ČSN 75 9010 jsou podrobně vyčísleny návrhové úhrny srážek pro jednotlivé regiony.

isover-tabulka-uhrnu-srazek-pro-odvod-prebytecne-vody
isover-mapa-uhrnu-srazek-v-cr

Výpočet drenážní kapacity

Drenážní kapacity minerální vlny při různých sklonech střechy jsou známy (viz kapitola 5). Výpočtem je tedy nutné ověřit, jestli jsou pro danou situaci dostatečné, nebo bude nutné doplnit vegetační souvrství o plošný odvodňovací prvek.

Následujícím výpočtem se zjistí, jaká je potřeba odtoku vody na konkrétní střeše. 

isover-vzorec-pro-vypocet-potrebneho-odtoku-vody-na-strese

Vysvětlivky

 • - celkový odtok dešťové vody ze střechy (l∙s-1∙m-1)
 • - odvodňovaná plocha (m2)
 • - součinitel odtoku (−)
 • - výpočtová odtoková šířka, tzn. volná šířka u vpusti nebo žlabu (m)
 • - návrhový déšť (l∙s-1∙m-2)

Pro lepší pochopení výpočtu drenážní kapacity je na str. 16 našeho katalogu uveden modelový výpočet ploché vegetační střechy situované v Praze.

isover-vegetacni-sikme-strechy-1200x800.jpg

Co s přebytečnou dešťovou vodou?

Podle zákona č. 274/2001 Sb. musí všechny nemovitosti a pozemky, které nejsou určeny k trvalému bydlení, platit vodárnám a kanalizacím poplatek za využití kanalizace při odvodu dešťové vody. 

Množství odváděné vody a následného poplatku lze díky vegetační střeše radikálně snížit. Prováděcí vyhláška č.428/2001Sb. v příloze 16 popisuje výpočet stočného poplatku a jeho případnou redukci touto tabulkou.

isover-tabulka-odvod-prebytecne-vody-redukce-stocneho-poplatku

Odtokoví součinitelé podle druhu plochy

Plocha A

 • Těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby:
  v případě možnosti odtoku do kanalizace
 • Odtokový součinitel: 0,9.Plocha B

 • Propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné štěrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování: v případě možnosti odtoku do kanalizace
 • Odtokový součinitel: 0,4.Plocha C

 • Plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic: v případě možnosti odtoku do kanalizace
 • Odtokový součinitel: 0,05.
isover-ilustrace-nadrzi-na-vyuziti-prebytecne-destove-vody-ze-strechy

Závěr

Čím větší je sklon střechy, tím menší je potřeba plošných odvodňovacích prvků. Zároveň však roste potřeba drenážních zpomalovačů, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. U šikmé vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou se výpočet drenážní kapacity obvykle neprovádí.

Požadovaný výkon drenážního prvku pod zpomalovačem odtoku je u šikmých střech řádově nižší než u plochých střech, proto se v těchto případech nepoužívají nopové fólie, ale pouze drenážní textilie a smyčkové rohože. 

Dešťová voda ze střechy se kromě zalévání kytek může v domácnosti použít pro splachování toalet nebo praní prádla.

 

Tímto způsobem je možné ušetřit spotřebu pitné vody až 50 %.

 

Je nutné ale investovat do kvalitní nádrže na vodu, filtrace a speciálního rozvodu, který bude oddělený od vodovodního řádu.