3 minutes min

O POZEMKU

Při výběru stavební parcely existuje celá řada doporučení a parametrů, které je nutné či minimálně vhodné při jejím posuzování pro stavbu rodinného domu zohlednit. Jsou to např.: tvar, velikost, svažitost, členitost pozemku, orientace ke světovým stranám, vstup na pozemek, bezprostřední okolní zástavba, komunikační dostupnost, možnost napojení na inženýrské sítě, vlastní lokalita a její infrastruktura a vybavenost, v neposlední řadě samozřejmě též cena a osobní vazby stavebníka k místu a lokalitě. Váhu jednotlivých těchto kriterií nelze paušálně stanovit, neboť to, co je pro jednoho prioritní, může být pro druhého zanedbatelné a naopak.

isover-o-pozemku

Pozemek

Samozřejmě, že ne každý pozemek je vhodný pro jakýkoliv typ - účel stavby. Možnost využití pozemku pro stavbu konkrétního účelu /funkce/ určuje Územní plán obce.
Z hlediska projektanta neexistuje špatný pozemek - lze hovořit o více či méně vhodném pozemku umožňující jednoduché, složité nebo velmi náročné řešení stavby.
Ale právě pozemky neumožňující jednoduché řešení stavby se stávají pro projektanta výzvou.

Takovouto výzvou byl i pozemek v Zahořanech u Berouna, s nadmořskou výškou 260 - 270 m n. m, v části města Králův Dvůr, které se nachází na kraji Křivoklátských lesů.

Pozemek o velikosti necelých 700 m2, je pro stavbu rodinného domu a jeho následného užívání z hlediska celé řady kritérií velice problematický.

Průměrná svažitost pozemku je 22o, při vstupu - vjezdu na pozemek je sklon původního terénu ještě podstatně větší.

Příjezdová komunikace tak musela být řešena společně s opěrnými stěnami, které podpírají svažitý pozemek a zároveň musela být navržena v dostatečné délce, která zajistila vynesení znatelného převýšení mezi komunikací a pozemkem.

Na druhou stranu je ale pozemek orientovaný na jih - tedy s celodenním osluněním, s úžasným rozhledem do krajiny, díky vstupu ve spodní části je také chráněný proti severním větrům přirozenou konfigurací terénu. Pozemek se nachází v lokalitě s čistým ovzduším a zdravým životním prostředím, veškeré inženýrské sítě se nacházejí v komunikaci prakticky na hranici pozemku.

Dobře, že při výběru pozemku u stavebníka ne vždy rozhodují pouze racionální kriteria, často se jedná o osobní vazby k lokalitě, místu apod., neboť právě na těchto, většinou ne ideálních parcelách vznikají velice zajímavé a nevšední stavby.

Příprava stavby

Celkem problematický pozemek s sebou nesl též náročnější přípravu před započetím stavebních prací, a to zejména v podobě nutnosti provedení geologického průzkumu, vybudování příjezdové komunikace na pozemek v souladu s dopravní situací v obci a v neposlední řadě v podobě rozsáhlých zemních úprav na pozemku včetně odvozu vytěžené horniny.

Stavba pasivního domu v Zahořanech byla následně započatá v září 2012.

Autor:

Ing. arch. Lubomír Křivka (Ateliér NÁŠ DŮM)