Tepelná izolace
2 minutes min

NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE

Při výběru vhodného řešení zateplení je nutné zohlednit nejenom výši vstupní investice, ale také náklady na vytápění řešené budovy. Výpočetní model by měl počítat s časovým horizontem 30 let pro budovy obytné a 20 let pro budovy ostatní. 

Návrh tloušťky tepelné izolace - ISOVER

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se ověřují dle požadavků uvedených v národní normě ČSN 73 0540-2. Tato norma je závazná.

Výpočtem by mělo být dokázáno, že konstrukce splňuje zejména tyto základní tepelně technické parametry:

Hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí splní alespoň požadovanou hodnotu U ≤ UN

Nejnižší vnitřní povrchovou teplota zaručí odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi ≥ fRsi,N

Kondenzace vodní páry neohrozí konstrukci a splní podmínku Mc ≤ Mc,N

Návrh tloušťky tepelné izolace - ISOVER

Při výpočtech návrhu tepelné izolace se počítá vždy s návrhovými součiniteli tepelné vodivosti, které popisují jejich funkčnost v zabudované konstrukci. Uvádíme je, spolu s laboratorními hodnotami, na konci katalogu v materiálovém přehledu.Tepelná účinnost grafitového polystyrenu je oproti bílému EPS až o 20% vyšší.

 

Je to způsobeno zpětným odrážením (reflexí) tepelného záření na povrchu i uvnitř izolace v prostorách jejích mikrobuňek. 

Návrh tloušťky tepelné izolace - ISOVER

Z návrhových hodnot tepelných izolací se tedy počítají jednotlivé konstrukce. Měli bychom zohlednit i vliv tepelných mostů a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, na toto se často zapomíná a je to hrubá chyba.

K součinitelům prostupu tepla jednotlivých konstrukcí v ideálním úseku tedy započítáváme tyto přirážky:

 

U = Uid + ΣΔUtbk + ΣΔUtbj + ΣΔU

 

... kde

Uid součinitel prostupu tepla ideálního úseku

ΣΔUtbk vliv tepelných mostů (např. kotvení izolace talířovými hmoždinkami)

ΣΔUtbj vliv tepelných vazeb (např. u styku svislé a vodorovné konstrukce – 0,02 W·m-2·K-1)

ΣΔU vliv jiných tepelných toků (např. pronikání dešťové vody u inverzních střech)

Tepelné vazby a tepelné mosty je možné přesně spočítat, resp. namodelovat ve speciálním software.

Pro budovy ve vyšším energetickém standardu je to nutnost, pro běžné budovy je možné použít i doporučené přirážky dle ČSN 73 0540-4, viz následující tabulka: 

Návrh tloušťky tepelné izolace - ISOVER
Návrh tloušťky tepelné izolace - ISOVER