Hydro akumulace

Množství zachycené dešťové vody velmi závisí na použitých materiálech. Substrát dokáže udržet omezené množství vody, ale výrazně více než nopové folie nebo akumulační textilie. Pro maximální zádržnost srážek se v konstrukcích vegetačních střech používají speciální hydroakumulační desky (např. Isover Intense). Porovnání hydroakumulační schopnosti různých materiálů je uvedeno v následující tabulce.

isover-hydroakumulace-tabulka-materialu

Teoretická vodní kapacita použitých materiálů ale ještě nemusí znamenat výborné akumulační schopnosti střechy. Hydroakumulace by měla být vždy prezentována jako vlastnost celého souvrství vegetační střechy při určeném sklonu. Toto je důležité zohlednit zejména při návrhu šikmé a pultové vegetační střechy. Pokud bude mít použitý materiál zároveň velkou vodopropustnost, voda bude velmi rychle odtékat a bude se hromadit ve spodní části střechy. Horní část střechy přitom zůstane suchá a rostliny v ní bez dodatečné zálivky neporostou (viz následující obrázek).

isover-hydroakumulace-ilustrativni

Aby se rostlinám opravdu dařilo v celé ploše šikmé střechy, je nutné správně navrhnout zpomalovače odtoku nebo systém umělé závlahy. Kromě teoretické vodní kapacity se u výrobků do šikmých vegetačních střech určuje také síla hydroakumulace, skrze jejich hydraulický profil a retenční křivky. Ne všechny materiály mají tento profil zveřejněný, výrobky z hydrofilní minerální vlny Isover ale ano.

isover-hydroakumulace-graf-vodni-kapacity-a-tlaku-1200x800.jpg

Se vzrůstajícím tlakem vody ve vegetačním souvrství klesá schopnost materiálu tuto vodu udržet, a ta je následně vytlačována do drenážní vrstvy. Minerální vlna dokáže bez problémů vydržet tlak 10 kPa při zachování vodní kapacity kolem 80 %. Tlak 10 kPa odpovídá tlaku vodního sloupce o výšce 10 cm.

Pro maximalizaci hydroakumulace je tedy nutné extenzivní šikmou vegetační střechu navrhnout se zpomalovači na tuto mez. Pokud ve střeše budou navrženy zpomalovače pod úroveň 40% akumulace, nebo nebudou zpomalovače instalovány vůbec, je nutné použít umělou závlahu.

Minimální hydroakumulaci odpovídá výška vodního sloupce 17 cm u výrobku Isover Flora a 23 cm u výrobku Isover Intense. Při použití jiných výrobků pro hydroakumulace (např. akumulační substrát) je nutné tuto výšku přepočítat.

isover-hydroakumulace-akumulace

Na začátku kapitoly „Projekt“ byly definovány různé sklony střech. V souladu s tímto rozdělením a následující tabulkou je možné provést zjednodušený návrh drenážních zpomalovačů.

Například pro standardní šikmou vegetační střechu (sklon střechy 35°) je při použití desek Isover Flora minimální vzdálenost mezi zpomalovači 300 mm (tzn. na půl desky). Optimální hydroakumulace se ale dosáhne při snížení vzdálenosti na 200 mm, nebo při použití desek se silnější hydroakumulací (Isover Intense).

isover-hydroakumulace-tabulka-vzdalenosti-mezi-zpomalovaci-odtoku