5 minutes min

HRUBÁ STAVBA

Hrubá stavba je zpravidla rychlá. Dům vyroste před očima a najednou prostě stojí, pak ale přichází to horší a pomalejší, dokončovací práce. U pasivních domů je důležité dbát na kvalitní provedení obálky domu. I z tohoto důvodu je potřeba hlídat provedení hrubé stavby, zaměřit se na detaily, které bychom již později nemuseli být schopní vyřešit. V případě tohoto rodinného domu to bylo jistě správné odizolování suterénu a následné založení horní stavby domu, která je v pasivním standardu a od suterénu je zcela oddělená.

isover-hruba-stavba-1200x800.jpg

Samotný průběh stavby je doprovázen četnými změnami a korekcemi, a to jak z hlediska samotných prací, tak také z hlediska původní projektové dokumentace. Všechny změny je potřeba důkladně projednat s projektantem stavby, stavebním dozorem a také realizační firmou, abychom si byli jistí, že děláme změnu k lepšímu nikoliv naopak.

Stavba domu je pro mnohé investicí na celý život, proto bychom měli dát důraz na kvalitu použitých materiálů a samozřejmě také na samotnou realizaci.

Konstrukce domu

Díky realizovanému geologickému průzkumu bylo nakonec rozhodnuto, že nemusí svah sanovat opěrná stěna, ale lze to vyřešit zpevněnou konstrukcí samotného domu.

 

Z tohoto důvodu byla stavba nakonec přeprojektována a ze 2/3 je obvodová stěna tvořena monolitickou konstrukcí s ocelovou vázanou výztuží. Jižní stěna v 1NP a celé 2NP je následně vyzděno z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix.

 

Vzhledem k náročnosti prací a nepříznivému terénu byla pečlivě vybírána realizační firma. Hlavním kritériem byly reference a zkušenosti s monolitickými stavbami. Nelehkého úkolu se velice dobře zhostila firma KEPOSTAV s.r.o., která je kompletním dodavatelem pro monolitické konstrukce v domě.

Svislé konstrukce

Pro betonování byl použit téměř na všechny konstrukce kvalitní beton C30/37. Základová deska byla hotová během několika málo dní a stavba mohla konečně začít růst směrem vzhůru.

 

Svislé stěny byly v 1PP i v 1NP vystavěny z bednění, ve kterém byla umístěna zmíněná ocelová výztuž. Beton se do konstrukce aplikoval pomocí čerpací pumpy, která se i přes počáteční obavy nakonec na pozemek dostala. 


Zděné konstrukce byly provedeny z vápenopískového zdiva KM Beta Sendwix pro zajištění dobré tepelné akumulace domu a akustické pohody. V 1NP byly pro zajištění přerušení tepelných mostů při založení stěn využity bloky Foamglas. Obvodové zdivo je tl. 175 mm, nosná stěna uvnitř domu je pak vystavěna ze zdiva tl. 240 mm. Příčky jsou zhotoveny ze stejného materiálu, nenosné zdivo má tloušťku 115 mm.

Vodorovné konstrukce

Všechny stropy i schodiště v domě jsou taktéž monolitické. Rovnou při šalování stropů byly provedeny potřebné prostupy pro následné rozvody. Betonování probíhalo na podzim 2012, počasí bylo až na výjimky příznivé. V případě vyššího poklesu teplot při betonování posledního stropu bylo potřeba stavbu zakrýt a použít topidla, aby byla zajištěna dobrá chemická reakce betonu a jeho vytvrdnutí.

Tepelná izolace spodní stavby

Vnější hydroizolace i tepelné izolace spodní stavby musely být provedeny před započetím stavby prvního nadzemního podlaží. Zde jsme zvolili vzhledem k velkému tlakovému zatížení zeminy izolační desky z XPS značky Synthos, jelikož v některých místech bude izolace v hloubce až 7 m.

Suterén je izolován ze severní strany v tl. 5 cm. Východní stěna je izolována v tl. 12 cm a bude pod úrovní terénu, naopak západní stěna bude částečně odkryta a je tedy zateplena v tl. 24 cm.

Jižní strana pak bude dodatečně zateplena šedým polystyrenem ISOVER EPS Grey Wall v tl. 10 cm. Po provedení tepelné izolace byla instalována ochranná vrstva nopové folie, provedla se drenáž a následně byl realizován první zásyp. Hutnění jsme prováděli ve vrstvách po cca 30 - 50 cm.

Změny oproti projektové dokumentaci

Původně měla být deska nad 1PP rozdělena na 2 části. Po vyhodnocení bylo však rozhodnuto, že z hlediska statiky i samotné realizace bude lepší desku udělat v jednom kuse.

Výhody:

odpadá riziko prasklin ve stěně v důsledku nestejného sedání stavby

odpadá nutnost výstavby betonových pilířů

nižší náročnost provedení zásypů a hutnění

pevnější konstrukce domu, celistvá ocelová výztuž

možnost využití XPS jako teplené izolace

(vana z tepelné izolace XPS v tl. 17 cm pod přečnívající deskou nad 1PP do severního svahu, původně mělo být použito kvůli zatížení drcené pěnosklo)

zachování souvislé vrstvy hydroizolace

Drobná změna se dělala také následně při betonování věnce. Místo roznášecího věnce, který kopíroval tvar štítu, se udělal klasický věnec po obvodu domu a v obou štítech se pak z monolitu vytvořili sloupky, které tvoří podpěru pro ocelovou vaznici pro vyztužení krovu.

Hrubá stavba byla dokončena zhruba v polovině prosince. I přesto, že se již dnes tvrdí, že není potřeba nechat stavbu přes zimu promrznout, tak se to zde díky načasování prací podařilo. Dalším krokem bylo stavbu co možná nejrychleji zastřešit, aby případný sníh a mráz stavbě spíše neškodily.

V případě dotazů pište na info@isover.cz