Tepelná izolace
2 minutes min

DOPORUČENÉ TLOUŠŤKY TEPELNÝCH IZOLACÍ V KONSTRUKCÍCH

Návrh tloušťky tepelné izolace musí splňovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, které se ověřují dle požadavků uvedených v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro správný návrh budov tak, aby byl zajištěný tepelně požadovaný stav při jejich užívání.

 

Návrh odpovídající tloušťky izolace, která pro daný typ konstrukce a okrajové podmínky splňuje normou stanovené maximum hodnoty součinitele prostupu tepla U, vychází z tepelně technického výpočtu, který by měl obsahovat:

Skutečnou hodnotu součinitele U ≤ UN (požadovaná hodnota), nebo U ≤ Urec,20 (doporučená hodnota) či U ≤ Upas,20 (doporučená hodnota pro pasivní budovy).

Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu tak, aby byl odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi ≥ fRsi,N.

Kondenzaci vodních par, ke které by nemělo vůbec docházet a pokud dochází, musí výpočet prokázat splnění podmínky Mc ≤ Mc,N.

Upozornění

Dle ČSN EN 13 162 je výrobce povinen na etiketách a v technických dokumentech uvádět hodnotu deklarované tepelné vodivosti λD, která je u výrobků ISOVER statisticky ověřenou hodnotou měřenou při střední teplotě 10°C.

Metodiku stanovení charakteristických hodnot λk, a návrhových λu z hodnot deklarovaných λD stanovuje 3. část normy ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov.

Okrajové podmínky návrhu tloušťky tepelné izolace

  • Poloha objektu dle klimatické oblasti - vnější návrhová teplota, nadmořská výška.
  • Poloha objektu vůči okolní zástavbě - vliv hnaných srážek/větru.
  • Převládající teplota v interiéru objektu - vnitřní návrhová teplota.
  • Relativní vlhkost vzduchu v interiéru - vlhkostní třída (pro rodinné domy např. 3 dle ČSN EN ISO 13 788).
  • Materiálové řešení krovové konstrukce - dřevo/ocel.
  • Sklon střešních rovin.
  • Profil krokví a jejich osová vzdálenost.
  • Typ krytiny - parotěsná/paropropustná.
  • Typ skladby zateplení - větraná/nevětraná.
  • Typ izolace, pojistné hydroizolaceparozábrany, atd.

Spočtěte si tloušťku Vaší izolace na naší kalkulačce, která Vám pomůže vybrat druh izolace a navíc Vám i poradí, kolik izolace je nutné použít.