3 min

PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM - POD ALTÁNEM

Energeticky pasivní bytový dům se šesti bytovými jednotkami, jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. Dům je hmotově členěn na základní kvádr v bílé omítce, kterým prostupuje menší podélný kvádr v odlišném barevném provedení s deskovým obkladem.

Pasivní bytový dům

Autoři projektu: Akad.arch. Aleš Brotánek, Ing.arch. Jan Praisler 

Při pohledu z ulice dům doplňuje volné místo v zástavbě, tak, aby uliční štítová stěna měřítkem odpovídala okolní vilové zástavbě. Je zasazen do svahu a jeho podzemní části jsou využity pro parkování a sklepy. Dům má rozmanitou strukturu bytů, byty se po patrech neopakují.

Na podlaží jsou vždy dva byty, jeden k severní a jeden k jižní straně domu s obytnými místnostmi k jihozápadní fasádě. Dům má navržen zděný stěnový systém s nosnými obvodovými a příčnými stěnami zděnými. Spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu s vnější hydroizolační ochranou.

Identifikační údaje stavby

Název stavby: 

Pasivní bytový dům - POD ALTÁNEM pro developer JRD s.r.o. 

Zastavěná plocha: 

298 m2 

Užitná plocha: 

916 m2 

Obestavěný prostor: 

3820 m3 

Náklady stavby: 

30 mil. Kč 

Měrná potřeba tepla na vytápění: 

12,9 kWh/m2/rok

Popis konstrukčního řešení

základy a spodní stavba: 

spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu s vnější hydroizolační ochranou, základovou konstrukci tvoří železobetonová deska se zesílenými částmi

svislé nosné a dělicí konstrukce: 

nosné zdi jsou zděny z VPC bloků, příčky ze sádrových bloků

stropní konstrukce: 

jsou tvořeny železobetonovými deskami oboustranně pnutými

nosná konstrukce střechy: 

je tvořená železobetonovou deskou

schodiště: 

je dvouramenné železobetonové, ramena budou prefabrikovaná

výplně otvorů: 

jsou s izolačním trojsklem a dřevěným rámem tl. 92 mm, většinou částečně otevíravá (jednokřídlá) U=0,8

tepelné izolace: 

obvodové stěny jsou zaizolovány kontaktním zateplením deskami EPS s grafitem, střecha deskami EPS 100 S, základová deska nad vytápěnou částí izolována pěnovým štěrkosklem

Popis technických zařízení budovy

Prosíme stručný popis (heslovitě) technických zařízení budovy s ohledem na zásobování energiemi.

hlavní zdroj energie: 

termické solární kolektory

doplňkový zdroj(e) energie: 

hloubkové akumulační vrty ve skalnatém podloží +tepelné čerpadlo, které umožňuje využívat v zimním období letní přebytky ze slunečních kolektorů

vytápěcí systém: 

teplovodní 

způsob větrání a výměny vzduchu: 

decentralizovaná řízená výměna vzduchu podle C02 s rekuperací pro každý byt.

řešení letního přehřívání budovy: 

na stavbu použity materiály zajišťující tepelnou stabilitu (VPC zdivo175-200 mm, beton, sádrové bloky) a na jižní a západní stranu použito vnějších stínících žaluzií+ možnost letního nočního předchlazení bytu.