Pravidla soutěže

Dodatek k “Pravidla soutěže” č. 1 (1.9.2022), kterým se prodlužuje platnost soutěže a upravují se související lhůty

 
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel „Soutěže o tři volné vstupy na Konferenci dřevostavby v praxi“ (dále také jen „Soutěž“).
 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje závazně podmínky stanovené Pořadatelem pro účast v uvedené Soutěži ve vztahu k jejím Účastníkům.
 
Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k těmto pravidlům, vydaných Pořadatelem soutěže.
 
 
Pořadatel soutěže
 
Pořadatelem Soutěže je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Značka Isover se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČ: 25029673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601 (dále jen „Pořadatel“).
 
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.
 
 
Účast v soutěži
 
Účastníkem Soutěže mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, jež mají trvalý pobyt na území České republiky v době konání Soutěže a současně splňují další požadavky stanovené v těchto pravidlech pro účast v Soutěži (dále jen „Účastník soutěže“).
 
O nezařazení a/nebo vyloučení ze Soutěže rozhoduje Pořadatel, který bez zbytečného odkladu informuje o této skutečnosti nezařazenou či vyloučenou osobu.
 
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří soutěžní dotazník vyplní více než jednou.
 
K tomu, aby se soutěžící platně zúčastnil této soutěže, musí v době od 23. 8. do 6. 9. 2022 do 15:00 zodpovědět formou komentáře pod souvisejícím příspěvkem na facebookové stránce pořadatele (https://www.facebook.com/isover.cz) správně soutěžní otázku “Jaký je název rozměrově optimalizované, čedičové izolace Isover s lambdou 0,035 W·m-1·K-1, která je vhodná pro dřevostavby?”.
 
Zodpovězením otázky Účastník akceptuje podmínky soutěže stanovené těmito pravidly.
 
 
Výhry a podmínky získání výher
 
Do Soutěže byly pořadatelem vloženy celkem tyto výhry:  tři volné vstupy na Konferenci dřevostavby v praxi (Ná výběr je ze dvou termínů: 8. 9. hotel Primavera – Plzeň a 15. 9. Orea Resort Santon – Brno, každý účastník konference obdrží na místě hodnotný praktický dárek a bude zajištěno pohoštění, včetně večerního rautu a ochutnávky vín).

 

Výhra bude rozdělena mezi 3 vylosované soutěžící, kteří splní podmínky účasti stanovené v sekci „Účast v soutěži”.

Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou.

Výherce bude pořadatelem kontaktován formou soukromé zprávy zaslané prostřednictvím Facebook Messenger v den ukončení soutěže. Výherce je povinen organizátorovi do 1 dne od vyhlášení výherců sdělit osobní údaje potřebné pro doručení výhry.

Výhry budou distribuovány elektronicky dle domluvy s Výherci.

 
Všeobecné podmínky
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
 
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníku vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Změna akce bude provedena vždy písemným číslovaným dodatkem k těmto pravidlům a zveřejněna na stránkách www.isover.cz/pravidla-souteze-drevostavby-v-praxi-2022.
 
 
Ochrana osobních údajů
 
Účastí v soutěži každý soutěžící dává pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. v platném znění jako správci při zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. jména, příjmení, poštovní doručovací adresy včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.
 
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu, jež jsou uvedeny výše, zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména, a aby byly zpřístupněny podací poště toho kterého soutěžícího za účelem předání výhry. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící svůj souhlas uděluje na dobu 5 let od data udělení souhlasu. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích ze zákona č. 110/2019 Sb. Soutěžící má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Soutěžící právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 
Soutěžící také souhlasí, že v případě, že bude vylosován jako výherce, může pořadatel zveřejnit jeho jméno a příjmení (příp. facebookovou přezdívku) na facebookové stránce pořadatele https://www.facebook.com/isover.cz.

 

 

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel „Soutěže o tři volné vstupy na Konferenci dřevostavby v praxi“ (dále také jen „Soutěž“).
 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje závazně podmínky stanovené Pořadatelem pro účast v uvedené Soutěži ve vztahu k jejím Účastníkům.
 
Tato pravidla mohou být pozměněna formou písemných dodatků k těmto pravidlům, vydaných Pořadatelem soutěže.
 
 
Pořadatel soutěže
 
Pořadatelem Soutěže je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. Značka Isover se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, IČ: 25029673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601 (dále jen „Pořadatel“).
 
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.
 
 
Účast v soutěži
 

Účastníkem Soutěže mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, jež mají trvalý pobyt na území České republiky v době konání Soutěže a současně splňují další požadavky stanovené v těchto pravidlech pro účast v Soutěži (dále jen „Účastník soutěže“).
 
O nezařazení a/nebo vyloučení ze Soutěže rozhoduje Pořadatel, který bez zbytečného odkladu informuje o této skutečnosti nezařazenou či vyloučenou osobu.
 
Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří soutěžní dotazník vyplní více než jednou.
 
K tomu, aby se soutěžící platně zúčastnil této soutěže, musí v době od 23. 8. do 31. 8. 2022 zodpovědět formou komentáře pod souvisejícím příspěvkem na facebookové stránce pořadatele (https://www.facebook.com/isover.cz) správně soutěžní otázku “Jaký je název rozměrově optimalizované, čedičové izolace Isover s lambdou 0,035 W·m-1·K-1, která je vhodná pro dřevostavby?”.
 
Zodpovězením otázky Účastník akceptuje podmínky soutěže stanovené těmito pravidly.
 
 
Výhry a podmínky získání výher
 
Do Soutěže byly pořadatelem vloženy celkem tyto výhry:  tři volné vstupy na Konferenci dřevostavby v praxi (Ná výběr je ze dvou termínů: 8. 9. hotel Primavera – Plzeň a 15. 9. Orea Resort Santon – Brno, každý účastník konference obdrží na místě hodnotný praktický dárek a bude zajištěno pohoštění, včetně večerního rautu a ochutnávky vín).

Výhra bude rozdělena mezi 3 vylosované soutěžící, kteří splní podmínky účasti stanovené v sekci „Účast v soutěži”.

Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou.

Výherce bude pořadatelem kontaktován formou soukromé zprávy zaslané prostřednictvím Facebook Messenger do 2 pracovních dnů od ukončení soutěže. Výherce je povinen organizátorovi do 4 dnů od vyhlášení výherců sdělit osobní údaje potřebné pro doručení výhry.

Výhry budou distribuovány elektronicky dle domluvy s Výherci.

 
Všeobecné podmínky
 
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
 
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z Účastníků ze soutěže v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníku vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Změna akce bude provedena vždy písemným číslovaným dodatkem k těmto pravidlům a zveřejněna na stránkách www.isover.cz/pravidla-souteze-drevostavby-v-praxi-2022.
 
 
Ochrana osobních údajů
 
Účastí v soutěži každý soutěžící dává pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. v platném znění jako správci při zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. jména, příjmení, poštovní doručovací adresy včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.
 
Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu, jež jsou uvedeny výše, zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména, a aby byly zpřístupněny podací poště toho kterého soutěžícího za účelem předání výhry. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící svůj souhlas uděluje na dobu 5 let od data udělení souhlasu. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích ze zákona č. 110/2019 Sb. Soutěžící má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Soutěžící právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 
Soutěžící také souhlasí, že v případě, že bude vylosován jako výherce, může pořadatel zveřejnit jeho jméno a příjmení (příp. facebookovou přezdívku) na facebookové stránce pořadatele https://www.facebook.com/isover.cz.