Politika divize ISOVER

Integrovaný systém řízení

Společnost SGI využívá integrovaný systém řízení, který je vybudován na základě norem ISO 9001 (Systém kvality), ISO 45001 (Systém BOZP), ISO 14001 (Systém ochrany životního prostředí) a ISO 50001 (Systém hospodaření s energií). Společnost SGI podporuje a rozvíjí tento integrovaný systém řízení za účelem dosažení trvale udržitelného rozvoje a zlepšování ve všech oblastech činností.

Zásady chování a jednání

Společnost SGI se řídí zásadami chování a jednání, které se vztahují na každého zaměstnance společnosti a které přispívají k zajištění odpovědného a trvale udržitelného rozvoje v souladu s dlouhodobou strategií společnosti tj. profesionalita, respekt k ostatním, integrita, loajalita a solidarita. Společnost SGI dále při svých činnostech důsledně dbá na dodržování práv zaměstnanců a dodržení všech zákonných a ostatních požadavků, které se na ní z povahy jejích aktivit vztahují.

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců

Společnost SGI se v této oblasti zaměřuje především na prevenci a věnuje velkou pozornost přijímání opatření pro zajištění co nejúčinnější ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Při těchto činnostech aktivně informuje a projednává s pracovníky a jejich zástupci všechny relevantní záležitosti a podporuje jejich spoluúčast při jejich řešení.  Všichni zaměstnanci se při práci řídí následujícími hlavními zásadami:

  • mé zdraví je nejdůležitější pro mě, mojí rodinu a mojí společnost
  • neohrožuji sebe ani své kolegy
  • dobrých výsledků dosáhnu i bez porušování pravidel
  • aktivně zabraňuji nebezpečím

Životní prostředí

Společnost SGI se aktivně podílí na ochraně životního prostředí následujícími hlavními způsoby:

  • zaměřuje se na prevenci znečištění životního prostředí ve všech oblastech svých činností
  • řídí činnosti tak, aby emise znečišťujících látek do ovzduší byly pod zákonnými limity platnými v ČR i v EU

Hospodaření s energií

Společnost SGI aktivně rozvíjí systém hospodaření s energií následujícími hlavními způsoby:

  • sleduje a vyhodnocuje spotřeby energií a využívá je ke stanovování strategií
  • hledá možnosti snižování energetické náročnosti
  • podporuje projekty a nákupy produktů zaměřené na úspory energií

V Častolovicích dne 4.3.2020
PaedDr. Ladislav Krumpolec
Generální ředitel ISOVER