Tepelná izolace

Více tepelné izolace nebo reflexní fólie

Současným trendem posledních let je co nejvíce zmírnit náklady potřebné na vytápění domů. Zateplením stavby se toho dosáhne poměrně snadno a právě díky tomu tak činí stále více lidí. V současné době se mnozí pro zateplení rozhodují především díky jeho výrazně vyšší ekonomičnosti v souvislosti s programem Nová zelená úsporám. Otázkou ale zůstává, zda použít více tepelné izolace nebo raději zvolit kombinaci s reflexní parozábranou.

isover-vice-tepelne-izolace-nebo-reflexni-folie-ilustrace-strechy

Autor článku: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

Nejvíce tepla uniká střechou

Příspěvek z programu Nová zelená úsporám byl poměrně vysoký a netýkal se jen novostaveb, ale i rekonstrukcí, kterými se docílí snížení tepelné ztráty budovy a to nejenom díky zateplení stavby, ale také díky výměně oken, použitím ekonomičtějšího a zároveň i ekologičtějšího zdroje vytápění atd. Zaměřme se ale především na oblast zateplení. Je třeba si klást otázku kde je zateplení nejúčinnější?

K správné odpovědi nám mohou pomoci požadavky z normy ČSN 73 0540-2, kde doporučená hodnota součinitele prostupu tepla UN≤0,16 W.m-2.K-1 je nejnižší právě pro střechy (Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně).

Z tohoto vyplývá, že doporučená tloušťka izolace pro šikmou střechu začíná tuto hodnotu splňovat až tloušťce cca 250 mm (a to jen u těch nejkvalitnějších minerálních izolací při minimalizaci tepelných mostů), u méně kvalitních typů izolačních materiálů je třeba tepelné izolace ještě více.

Vliv tepelné izolace

Vliv tepelné izolace je výrazný a lze jej také matematicky odvodit. V případě výpočtu nás zajímá právě dosažení co nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla U [W.m-2.K-1]. Tento součinitel však charakterizuje celou konstrukci jako celek, vlastní materiály mají hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ [W.m-1.K-1] kterou lze pomocí tloušťky d [m] přepočítat na hodnotu tepelného odporu R [m2.K.W-1].

 

Zvolme si proto modelový příklad zateplení, kde skladba šikmé střechy bude následující:

Pozn.: Správně by se v konstrukci měl uvažovat i vliv sádrokartonu, jeho omítky atd., ale tyto vlivy jsou tak malé, že je lze lehce zanedbat.

isover-vice-tepelne-izolace-nebo-reflexni-folie-vzorec-vypocet

Výsledný součinitel prostupu tepla ve zvolené skladbě tedy je U=0,136 W.m-2.K-1, což vyhoví doporučené hodnotě. Celková tl. minerální tepelné izolace v tomto případě je 290 mm.

 

Vliv a účinnost reflexních parozábran

Samozřejmě aby stavba byla kvalitně provedena, je třeba použít i parozábranu, možností a typů je na trhu celá řada. Od tradičních polyetylénových, které Vám nic víc než parotěsnou funkci nenabízí, po reflexní, které díky reflexnímu povrchu také do jisté míry snižují tepelné ztráty až po speciální, které například mění hodnoty svého ekvivalentního difúzního odporu sd v závislosti na změnách vlhkosti.

Zaměřme se ale právě na vliv reflexních parozábran, jelikož se lze setkat na trhu s celou řadou informací, které jsou často rozporuplné a v řadě případů i mylně vykládané. Například již zmiňovaný vliv reflexe. Každé těleso s teplotou vyšší než je absolutní nula vyzařuje tepelné záření, na tomto principu jsou založeny i termovizní kamery. 

isover-teplotni-pole-a-tepelna-izolace-ilustrace

Reflexní povrchy mají vysokou reflexi (definuje kolik procent záření se odrazí) a malou emisivitu (definuje kolik procent se vyzáří, úplná minima se pohybují na hranici 0,017 což je 1,7%).

Za reflexní materiály lze tedy označit ty materiály, které svojí reflexní vrstvou dokáží významně odrážet teplo a tím snižovat součinitel tepelné vodivosti vzduchové mezery sousedící s reflexní vrstvou v souladu s ČSN EN ISO 6946. Pokud použijeme výpočet dle této normy, lze vidět na modelovém příkladu celkový účinek reflexe.

Jako modelový příklad lze použít předešlou konstrukci s tím, že tepelnou izolaci pod parozábranou nahradíme uzavřenou vzduchovou mezerou a použijeme parozábranu reflexní. Skladbu konstrukce tedy známe, a proto můžeme začít s výpočtem.
 

isover-vice-tepelne-izolace-nebo-reflexni-folie-vzorec-s-vypoctem
isover-vice-tepelne-izolace-nebo-reflexni-folie-vypocet-vzorecek