Požární odolnost

Lehké požárně odolné střechy Protect Roof®

Spolupráce společnosti Isover a Kovové profily, spol. s r. o. přinesla
na trh plochých střech nejkomplexnější a staticky nejvýkonnější systém velkorozponových plochých střech na trapézovém plechu
s označením Protect Roof® s požární odolností
REI 15 – REI 45 DP1 – DP3.

isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-protect

Systém se vyznačuje rozsáhlou variabilitou kombinací tepelných izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR desek a současně výkonnou statikou, která umožňuje střešní pláště s požární odolností REI 15 - REI 45 navrhovat ještě ekonomicky výhodněji.

Spolupráce renomovaných firem přináší nová řešení

Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou kladeny stále vyšší nároky. Lehké střešní pláště Protect Roof® využívají dlouholetých zkušeností obou partnerů. Již od roku 2002 se obě společnosti věnují lehkým požárně odolným střechám na trapézovém plechu. Společnost Kovové profily se specializuje zejména na nosnou část střešního pláště a jeho statickou optimalizaci, což investorovi přináší jak profesionální statický servis, tak optimalizované řešení 
pro konkrétní podmínky stavby.

Společnost Isover využívá své know-how jako největšího výrobce tepelných izolací jak v ČR, tak také globálně na celém světě. Široká nabídka tepelných izolantů v jednom systému tak umožňuje plně využít jejich nejlepších vlastností, kromě tepelné izolace u všech izolantů se jedná o výborné protipožární vlastnosti minerální izolace, vysokou pevnost v tlaku a minimální hmotnost u pěnového polystyrenu, a ještě lepší tepelnou izolaci a vysokou pevnost v tlaku u termosetických desek PIR.

Spojením odborných znalostí obou firem v systému Protect Roof® se tak na trh dostává vysoce variabilní výkonný systém, který posouvá hranice lehkých střech s požární odolností na novou úroveň.

isover-aplikace-akusticke-izolace-1200x800.jpg
isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace-2
isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace-3
isover-lehke-pozarne-odolne-strechy-aplikace-4

Hlavní výhody střešních plášťů Protect Roof®

Požární odolnost REI 15 - REI 45 DP1 pro velkorozponové konstrukce (běžně 6 m i více).

Vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.).

Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru atd. 

Výkonná statika (nejlepší využití nosné konstrukce na trhu - mimořádný zatěžovací stav za požáru již většinou nelimituje návrh TRP).

Ekonomická výhodnost díky možnosti kombinace všech prvků systému. 

Výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití lehkých izolantů Isover LAMIsover EPS a PIR. 

Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy.

Pro všechny sněhové oblasti.

Požární odolnost lehkých střešních plášťů Protect Roof®

Zkoušky požární odolnosti lehkých střešních plášťů Protect Roof® byly provedeny dle metodiky EN 1365-2:2001. Skladby prokázaly výborné protipožární vlastnosti a tyto střechy s kombinovaným izolantem zajišťují objektům požární odolnost dle konkrétní skladby
až 45 minut.

Dle konkrétního projektu jsou střešní pláště Protect Roof® druhu DP1 - DP3. Pláště Protect Roof® splňují požadavek 3.2.3 ČSN 73 0810 - tj. v požadované době požární odolnosti se nedosáhne u výrobků třídy reakce na oheň B až F (např. tepelné a zvukové izolace) teploty vzplanutí hmot obsažených ve výrobcích.

Střešní pláště Protect Roof® jsou určeny také pro použití v požárně nebezpečných prostorech - s ověřením BROOF (t3).

pozarni-zkouska-desky-isover-fireprotect

Ujištění o požární odolnosti

Pro konkrétní střechu je vydáváno tzv. Ujištění o požární odolnosti, které dokládá použití materiálů schválených v systému Protect Roof®. Toto ujištění je standardní součást dokumentace
ke kolaudačnímu řízení.

isover-ujisteni-o-pozarni-odolnosti-strechy-protect-roof

Lehké požárně odolné střešní pláště Protect Roof® - varianty jednotlivých skladeb

Protect Roof® 45 MW

Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny.

Protect Roof® 30 EPS

Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a EPS.

Protect Roof® 30 PIR

Střešní plášť s kombinovanou izolací z minerální vlny a PIR.

Protect Roof® 45 MW

 • Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny.
 • Požární odolnost střechy REI 45 DP1 - DP3.
PROTECT ROOF® 45 MW

 

Základní složení pláště:

 • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
 • Parotěsná zábrana 2) 
 • Spodní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny 3)
 • Horní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny s posunem spár v obou směrech 3)
 • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy)

Protect Roof® 30 EPS

 • Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a pěnového polystyrenu EPS.
 • Požární odolnost střechy REI 30 DP1 - DP3.
PROTECT ROOF® 30 EPS

 

Základní složení pláště:

 • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
 • Parotěsná zábrana 2) 
 • Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2x30 mm s posunem spár v obou směrech 3)
 • Tepelněizolační vrstva Isover EPS (Isover EPS 100S, 150S, 200S) 4)
 • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy) 6)

Protect Roof® 30 MW+PIR

 • střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a PIR
 • požární odolnost střechy REI 30 DP1 - DP3
PROTECT ROOF® 30 MW+PIR

 

Základní složení pláště:

 • Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků 1)
 • Parotěsná zábrana 2)
 • Požárně dělící a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2x30 mm s posunem spár v obou směrech 3)
 • Tepelněizolační vrstva PIR 5)
 • Hydroizolační souvrství BROOF (t1) nebo BROOF (t3) (fólie nebo asfaltové pásy) 6)

Poznámka

Klasifikovány jsou také další varianty skladeb systému Protect Roof® s požární odolností REI 15 - REI 45 DP1-DP3. Tyto je možno využít pro potřeby konkrétního projektu. Detailní podklady jsou k dispozici u odpovědných zástupců společností Isover a Kovové profily.

Specifikace materiálů jednotlivých vrstev systému

1. Ocelový trapézový plech

Dle požární klasifikace PAVUS PKO 15-021 odst. 5 je možno pro výše uvedené skladby s požární odolností REI 30 REI 45 DP1 - DP3 použít trapézový plech navržený na konkrétní podmínky stavby při dodržení těchto podmínek:

 • Limitního omezení procentem využití průřezu membrány za požární situace v tahu 54,11 %.
 • Tloušťka trapézového plechu 0,75 mm.
 • Trapézové plechy jsou kotveny k podporám v každé vlně nejméně dvěma kotvícími prostředky o průměru 5,5 mm. Připouští se i jiný ekvivalentní způsob kotvení s doloženou únosností statickým výpočtem.
 • Únosnost šroubu je stanovena pro maximální teplotu 500 °C ve vztahu k TR plechům. Únosnost ve vztahu k podkonstrukci je třeba posoudit samostatně.
 • Trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnými šrouby (např. f 4,8 mm)
  v rozteči maximálně 500 mm.
 • Podpory pro kotvení TR plechů musí mít dostatečnou únosnost pro zajištění návrhové hodnoty vodorovné síly H ED v podpoře.
 • Sklon střechy je v rozpětí od 0° do 15°.

 

2. Parotěsná zábrana

Pro splnění požadavku hodnocení konstrukcí druhu DP1 musí parotěsná zábrana splňovat tato dvě kritéria:

 • nominální tloušťka parotěsné zábrany d ≤ 2 mm,
 • výhřevnost parotěsné zábrany H ≤ 150MJ/m2.

 

3. Desky z minerální (kamenné) vlny (MW)

Pro spodní vrstvu tepelné izolace je, dle potřebné pevnosti v tlaku, možno použít desky Isover T (50 kPa), Isover T-i (40kPa), Isover R (30 kPa), Isover P (20 kPa), Isover Lam 50 (50 kPa) a Isover Lam 30 (30 kPa). Pro horní vrstvy pak desky Isover XH (100 kPa) - doporučeno i pro solární elektrárny, Isover S (70 kPa) a Isover S-i (60 kPa).

 

4a. Tepelná izolace EPS

Pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy Isover EPS vyhovující:

 • tloušťka EPS vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 600 mm,
 • objemová hmotnost EPS ≤ 30 kg/m3.

Použití izolačních desek Isover EPS Grey 100 a 150 je možné. Nutno dodržet jejich aplikační podmínky zejména s ohledem na trvalé teplotní zatížení maximálně 70 °C.

 

4b. Tepelná izolace PIR

Pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy PIR vyhovující:

 • tloušťka PIR vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné i spádové desky,
 • objemová hmotnost PIR ≤ 32 kg/m3.

 

5. Hydroizolační souvrství

U hydroizolačních souvrství na tepelných izolacích EPS a PIR je třeba pro splnění požadavků hodnocení DP1 a DP3 splnit:

 • klasifikaci hydroizolace BROOF (t3) pro hodnocení střechy DP1,
 • klasifikaci hydroizolace BROOF (t1) pro hodnocení střechy DP3.

Na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště a Rozšířené aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501-2 je možno použít libovolný typ povlakové hydroizolace (asfaltový pás, fólie...). Požární otevřenost či uzavřenost plochy je třeba posoudit samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802. 

 

Vydané protokoly, klasifikace a posouzení: 

 • PAVUS - Požárně klasifikační osvědčení požární odolnosti č. PKO-22-014.
 • PAVUS - Expertizní posouzení požární odolnosti č. Z220220108.
 • PAVUS - Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu - protokoly o zkouškách požární odolnosti č. Pr-12-2.092n, č. Pr-13-2.012n, Pr-13-2070.n, Pr-13-2090n, Pr-14-2.134.
 • Chování střech při vnějším působení požáru podle ČSN EN 13501-5.

 

Normativní podklady:

 • ČSN EN 1363-2:2015 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - část 2: Stropy a střechy.
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

Novinka: Akustické provedení s perforovaným TR plechem.

Lehké střešní pláště Protect Roof® jsou klasifikovány tj. k dispozici pro REI 45 také v akustické variantě s perforovaným TR plechem a akustickou minerální výplní. Dosahují tak výrazného zlepšení zvukové pohltivosti oproti verzi s běžným plnostěnným plechem. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže.

 

 

Závěr

Lehké požárně odolné střešní pláště Protect Roof® jsou dalším krokem ve vývoji lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu. Při použití dlouhodobě osvědčených standardních materiálů dosahují nové vyšší úrovně požární bezpečnosti při velmi efektivním využití nosné ocelové konstrukce. Investoři a projektanti tak dostávají do rukou vysoce efektivní systém, plně využitelný jak pro výrobní a skladové haly, tak pro obchodní centra a jiné velkorozponové halové konstrukce. K dispozici také v akustické variantě s perforovaným
TR plechem.

Další související informace naleznete také v katalogu Isover pro ploché střechy.

www.isover.cz a www.kovprof.cz