Energeticky úsporně řešené projekty - Mezinárodní přehlídka EEA 2013

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER vyhlašuje přehlídku Energy Efficiency Best of Awards 2013 (Energeticky úsporně řešené projekty - dále jen EEA) v České republice. Tato mezinárodní přehlídka je již čtvrtým ročníkem mezinárodní přehlídky Isover EEA pořádané v 15 účastnících se zemích Evropy. Cílem je odměnit nejúspěšnější stavební projekty a renovace v Evropě s důrazem na tvůrčí a inovativní způsoby, kterými bylo dosaženo požadované energetické úspornosti realizované stavby/rekonstrukce.

EEA 2013 je otevřená přehlídka určená projektantům a architektům nebo realizačním firmám. Podmínkou je legitimní účast - předložený projekt musí být zcela v duševním vlastnictví účastníka, pokud ne, disponuje všemi nezbytnými oprávněními potřebnými od dalších stran, zejména souhlasem majitele stavby. V opačném případě Isover nenese zodpovědnost za podvodné jednání. Každý projekt může být přihlášen jen jednou, účastnit se může i společný tým. V případně ocenění projektu je rozdělení výhry mezi další členy týmu v kompetenci daného účastníka.
Přihlášením se kandidát souhlasí s pravidly přehlídky.

Principy přehlídky

1) Pro přihlášení je nutné vyplnit registrační formulář dostupný na www.isover-eea.com.
V odpovědním e-mailu obdržíte heslo pro přihlášení. Vytvoříte si tak svůj účet, kde si budete moci stáhnout přihlášku a následně vložit dokumentaci k Vašemu projektu.
2) Přihlášený projekt musí splňovat následující kritéria:
a. Projekt byl realizován a dokončen nejpozději do 30. 09. 2012 na území České republiky.
b. Rekonstrukce: projekt musí zahrnovat minimálně 3 dílčí opatření úspory energie pro vytápění a chlazení (např. zateplení střechy, fasády...).
c. Novostavby: Stavební projekt musí být v souladu s existujícími normami pro nízkoenergetické budovy či pasivní domy.
3) V projektu musí být použit minimálně 1 výrobek Isover - minimálně jedna z hlavních stavebních konstrukcí (střecha, fasáda) musí být zaizolována materiálem Isover .
a. Použití výrobku Isover je nutné doložit fakturou či dodacím listem.

Kategorie

1) Rekonstrukce a. nebytová výstavba b. bytová výstavba
2) Novostavba a. nebytová výstavba b. bytová výstavba

Bytovou výstavbou jsou myšleny byty, nemocnice, centra domovní péče - budovy, které jsou používány pro kolektivní bydlení.

Nebytové budovy zahrnují všechny stavby jako kanceláře, školy, obchody, pracovní prostory všech popisů - všechny stavby, které jsou používány pro jiné účely než bydlení.

Nelze přihlásit projekty průmyslových staveb.

Přihlášky

Účastníci musí splňovat všechna daná pravidla a vyplnit registrační formulář dostupný na www.isover-eea.com.

Přihlašovací formulář musí obsahovat veškeré informace a všechny dokumenty požadované pro účast. Dokumentace musí být zaslána elektronicky (po registraci na www.isover-eea.com do svého vytvořeného profilu) nebo poštou do 30. 09. 2012 na adresu: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER, Marketing - EEA 2012, Počernická 272/96 ∙ 108 03 Praha 10.

Dokumenty se po jejich doručení stávají majetkem Isoveru a nebudou vraceny odesilatelům. Předáním dokumentů účastníci souhlasí s právem uveřejnit, užívat, upravovat a opravovat dokumenty způsobem, který organizátor považuje za nutný pro propagaci přehlídky, a to bez jakéhokoliv omezení nebo konzultace s účastníky.

Účastníci souhlasí s bezplatným použitím a reprodukcí snímků, kreseb a posudků obsažných v předaných dokumentech.
Právo bezplatného použití je poskytováno bez časového omezení. Účastníci souhlasí, že fotografie ze slavnostního předání cen mohou být zveřejněny a použity zdarma.

Porota, kritéria hodnocení projektů

Přihlašovací formuláře shromažďuje a uchovává Isover.

1) Porota

V národním kole rozhoduje porota sestavená organizátorem složená z odborníků z oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby. Porota vybere na základě daných kritérií 3 vítězné projekty.

Tyto vítězné projekty získají cenu dle specifikace v článku 7 Ocenění. V kompetenci poroty je vyhlášení případných zvláštních cen poroty.

Porotci:
Ing. Šárka Šilarová
- předsedkyně poroty (Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Ing. Jan Bárta (Ředitel Centra pasivního domu)

Ing. Roman Šubrt (Energetický auditor, ag. Energy Consulting, o.s.)

Ing. Arch. Mojmír Hudec (Atelier designu ELAM Brno)

Ing. Karel Sedláček, Ph.D. (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover)

Projekty budou posuzovány anonymně a výhradně podle daných kritérií.

2) Kritéria hodnocení projektů
Novostavby i rekonstrukce budou hodnoceny podle následujících technických kritérií:

a. Novostavby: Spotřeba energie pro vytápění a chlazení

b. Rekonstrukce: Snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení na úroveň nízkoenergetického standardu.

c. Novostavby i rekonstrukce: parametr U (zdi, okna, střecha, podlahy, vzduchotěsnost)

d. U rekonstruovaných projektů bude kladen důraz na zlepšení kvality obálky budovy (izolace, vzduchotěsnost, okna...) a specifický důraz bude kladen na větrání a kvalitu vzduchu uvnitř budovy.

e. Mimo tato technická kritéria bude posuzována úplnost poskytnutých dokumentů a kvalita popisu, včetně terminologie, obrázků a dalších prvků umožňujících ocenění originality projektu.

Porotci budou svoláni pod vedením zástupců firmy Isover. Všechny dokumenty předložené porotě k ohodnocení budou posouzeny z hlediska kvality a kvantity dosažené úspory energie.

Ocenění


Porota vybere 3 vítězné projekty.
Tito 3 vybraní účastníci budou pozvaní (s 1 doprovodem) k vyhlášení vítězů evropského kola v Dublinu (Irsko) v červnu 2013.
Vítězné projekty budou uveřejněny v publikaci Isover Best of Book 2013, jejímž cílem je podpora stavebního sektoru v Evropě; součástí publikace bude uvedení konkrétních příkladů energeticky úsporných staveb a kvalitních rekonstrukcí do nízkoenergetického standardu.
Publikace Isover Best of Book 2013 vyjde v omezeném nákladu a bude kvalitně zpracována.

Výdaje na cestu do Dublinu a další náklady spojené s cestou vč. ubytování hradí Isover.

Ceny

V národním kole přehlídky bude rozděleno mezi výherce 100 000 Kč.
Rozdělení výher:
1. místo 50 000 Kč
2. místo 30 000 Kč
3. místo 20 000 Kč
Organizátor si vyhrazuje právo na případné přerozdělení finanční částky ve výši 100 000 Kč mezi výherce dle svého uvážení.

Časový harmonogram

Leden 2012: Vyhlášení přehlídky ve všech účastnících se zemích, propagace, zprovoznění webové stránky www.isover-eea.com.
Září 2012: Termín podání přihlášky a dodání požadovaných dokumentů od jednotlivých soutěžících.
Říjen 2012: Posouzení správnosti a úplnosti zaslaných dokumentů ze strany Isoveru
Listopad 2012: Hodnocení poroty a vyhlášení vítězů národního kola přehlídky
Červen 2013: Vyhlášení vítězů mezinárodního kola - Dublin (Irsko), distribuce publikace Isover Best of Book 2013.

Základní náležitosti

Účastníci souhlasí s:

- bezvýhradným přijetím pravidel přehlídky
- prohlášením, že předložený projekt je zcela v jejich duševním vlastnictví, pokud ne, disponují všemi nezbytnými oprávněními potřebnými od dalších stran
- účastí na vyhlášení vítězů mezinárodního kola v Dublinu (Irsko) v červnu 2013 (v případě ocenění jimi přihlášeného projektu)
- přijetím výhry v jakémkoliv formě - peněžní nebo materiální.

Účastníci přehlídky se vzdávají všech připomínek zahrnující organizaci, rozhodnutí poroty a možných výsledků.

Rozhodnutí poroty je konečné a neměnné. Porota má právo po zhodnocení všech kritérií rozhodnout o vítězi a udělit či neudělit ceny. Porota má právo odmítnout neúplné dokumenty nebo odmítnout dokumenty z jakýchkoliv důvodů, které považuje za podstatné. Porota nemá povinnost vysvětlit účastníkům svá rozhodnutí. Rozhodnutí poroty jsou konečná.

Obdržené dokumenty se stávají majetkem Isoveru. Isover má právo uveřejnit, užívat, upravovat a opravovat tyto dokumenty způsobem, který považuje za nutný pro prospěch ze soutěže, a to bez jakéhokoliv omezení nebo konzultace s kandidáty.

Isover není právně odpovědný za nápady, patenty, modely nebo značky vymyšlené účastníky.

Isover nenese zodpovědnost za ztráty dokumentace, poškození dokumentace nebo poškození poštou při zaslání.

Podvodný nebo nečitelný materiál nebude přijat.
Účastníci zmocňují organizátory používat a šířit poskytnuté dokumenty a získané fotografie ve veškerých tištěných podpůrných materiálech k přehlídce a na internetu. Účastníci přehlídky se zříkají veškerých práv k obrazové dokumentaci pro potřeby přehlídky a souhlasí s bezplatným používáním fotografií ze slavnostního předání výher společností Isover.

Účastníci souhlasí s bezvýhradným přijetím pravidel přehlídky. V případě vyšší moci (nepředvídatelné události) si organizátoři ponechávají právo přehlídku odložit, zkrátit, rozšířit nebo zrušit. Účastníci nemají v takovém případě nárok na odškodnění.

Účast není zpoplatněna. Náklady spojené s přípravou a zasláním dokumentů nese účastník.

Organizátorem je Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover, (dále jen Isover). Koordinuje celý průběh přehlídky, její financování i prezentaci v médiích.

 

 

SAINT-GOBAIN